Amphipolis.gr | Ἀlexandros Makedwn thaymaston ebiwse of bion

300_0025_20GRANDE[1]

The Suda dictionary written for Alexander

Ἀlexandros, • Philip Olympiados and, eniaytwn basileysas Macedonians from XVIII, ' teleytisas he etwn AG. in the oytos Te body Callistus and filoponwtatos and oxytatos, the way all ἀndreiotatos and filotimotatos and filokindynotatos and of the divine epimelestatos, GF idonwn of body egkratestatos of men, the opinion he epainoymenwn τῶν ἁploystatos: He xynidein the appropriate, priest in ἀfanei ἐν ὄν eti, deinotatos ἐκ τῶν phenomena and τὸ taxai xymbalein epitychestatos eIkos and oplisai daimonestatos and stratian. respect πᾶν kalon epitideiotatos and. However in respect epieikis and theosebis. orgistheis never Thibaiois of tosouton already, oIkitoras exandrapodisasthai wste toys men, the edafos es kataskapsai city he, of CE eysebeias respect theoys toys wligwrise around the oyk n.g.o. City katalipsin: but in favour of pronoian epoiisato pleistin mi (d)’ ἀkoysion ἁmartima ahead of his diocese and all home precincts. ὅτι τὸ oych yperogkon megaligoron of Ἀlexandroy or eytharses what mallon ἐν efaineto tois kindynois. He irasthi Rwxanis Ἀlexandros of Oxyartoy of Baktrianou of, in kallistin of Ἀsianwn di legoysin ofthinai gynaikwn the Ἀlexandrw strateysantes xyn after CE the Darius gynaika. and Ἀlexandron εἰς Idonta erwta Executive elthein a: erasthenta he ethelisai ybrisai kathaper aIchmalwton oyk, but gimai oyk ἀpaxiwsai gar. and Helene Ἀlexandroy epainw egw and reprove what mallon. Although GI Darius woman .........., Kallisti di elegeto τῶν ė ἐν Ἀsia gynaikwn on, and ilthen es epithymian oyk or aytou egeneto karteros, young GF wn and home even in ἀkmi of eytychias, opote ybrizoysin ἄnthrwpoi. • He katidesthi Te swfrosyni Te efeisato and diachrwmenos polli, doxis ἅμα oyk ἀgathis and ἀtopw efesei. and toinyn and why it holds, elthein was founded by Dareion ἀpodranta the eynouchon the aytw keeper of the woman. and touton as Freud Dareios eIden, first pythesthai men, eI zwsin aytw paides aI and Oi and the gyni yIoi and his mother. as he living Te epytheto, and ὅτι kalountai basilissai, and the treatment of, and as swfronei ἡ canéda gyni: However, ἀnateinai of the Dareion es the oyranon tas eyxasthai ὧδε and cheiras: ἀll’ Zeu basileu w, epitetraptai otw home Kings nemein ἐν ἀnthrwpois stuff, even men emoi nun sy fylaxon Perswn Te Midwn and the ἀrchin, oyn and edwkas wsper: He di egw oyk eI eti thee basileys of Ἀsias, ὅτι ἄllw mideni sy he Ἀlexandrw paradounai τὸ emon mi State. respect oyde τῶν oytws fonts ἀmeleitai osa opponents wise projects. fisin Ἀrrianos oytw. Δέ fisin nearhos, ὅτι aytw τῶν chalepoi egenonto friends, ayton osoi ekomizon ἀrrwstounta, ὅτι stratias kindyneyoi pro of aytos: gar stratigou these worst, but stratiotou is. and MOI Ἀlexandros toisde tois ἄchthesthai dokei words, ὅτι ἀlitheis Te eginwske and ayton ontas ypaition on epitimisei. However, its possession and Te of tais machais ἐν erwtos of the glory and, kathaper the exittwmenoi ἄllis tinos idonis, the worst risk in ἀpechesthai of karteros. ὅτι Ἀlexandros ὁ ebiwse Makedwn thaymaston bion: faith eIrimenois tois echeggyon he ἡ ἀgwnwn τῶν provided praxis. eyrein already estin ἐν oyde panti kyklw a priest in world of ἄndra, katorthwmasi pleonektounta tosoytois. tois ἀristois symfoitisas gar ἀndrasin GF, GF reasons worst minus eIs τῶν ἄkron epainoymenwn εἰς eyrethi: to GF home polemia elapsed, thaymasta and peithous ἄxia diepraxato rather. and the Perswn King Dareion respect synapsas war, katakratos nika touton. aIteitai εἰς diallagas elthein kἀkeinos, dounai and aytw and the daughter marriage really respect Rwxanin. • always aytos home diefthari the katastrepsamenos noun ethni and respect body of idonas tas diwlisthise, Persikin Te endysamenos stolin, He neois doryforoymenos myriois, t’ Te pallakais chrwmenos, as the Kings of synitheian pasan Makedonikin εἰς metarythmisai Persas, tinas Idiwn τῶν diablithentas and ἀnelein. Indian ἀfikomenos εἰς ysteron he Kandakis its of vasilissis Idiwtoy ἐν schimati arrested. eIpen and aytw, Basileu Ἀlexandre, the world and its syneschethis gynaikos you; eIrinin aytin epoiisato respect and and the place ἀblabi diefylaxen a. ὅτι ἀndrasin enetychen of aytos its former ἐν Elladi liftheisin Perswn, tas cheiras ikrwtiriasmenois, megalais dwreais efilofronisato oys and paremythisato. He the limnin εἰς ἐν Ἀlexandreia ἀfikomenos in the DIAdem ἀpebalen, ombroy pollou of the katarragentos and just dienixato gin. and its Kasandroy of pharmacon stratigou dexamenos esparachthi Idioy: oytws of tosoytois katorthwmasi and the metillaxen bion.

Leave a Reply