대형 사진 갤러리

Amphipolis .gr

Pins
Boards

Followers

Following

필립은 암피 폴리스에 묻혔다!

Στο ταφικό μνημείο του τύμβου Καστά της Αμφίπολης, δημιουργήθηκε ο ταφικός χώρος για τον Φίλιππο. Στον κιβωτιόσχημο τάφο του μνημείου τοποθετήθηκε το σώμα του και δημιουργήθηκε αργότερα το ψηφιδωτό στο οποίο παρουσιάζεται στεφανωμένος ως ολυμπιονίκης. 동시에, το ίδιο το ταφικό μνημείο προσανατολίστηκε προς το Φιλίππειο της Ολυμπίας, μία αρχαία κυκλική κατασκευή προς τιμή της στεφάνωσης του Φιλίππου τρεις φορές για τη νίκη του στους ολυμπιακούς αγώνες. Η τιμή για αυτόν θεωρήθηκε αρκετά μεγάλη, αφού εκτός από την κατασκευή του Φιλίππειου, μετονόμασε και την σύζυγό του από Μυρτάλη ..σε Ολυμπιάδα.

알렉산더의 죽음

버전 '독성 공격 " (취함 '남성') 알렉산더.

다시 주인공 프톨레마이오스. 주로 - - 일반 / 보디 가드 만의 교장으로 모든에 대한 책임 그는 먹고 알렉산더을 마셨다.

다음과 같은 근거에 따라, 자신의 '지원'없이, 독은 어떤 방법으로 자신의 잔에 자신의 길을 찾을 수 없습니다 "의심스러운 사령관". 그는 자신의 작품 얻었었다 얼마나 많은 적을 완전히 알고 있었다 누구.

전쟁과 상태.

빠른 끊임없이 "퍼스트 클래스"마케도니아인을 위반는 "다국적 제국"을 구축했다. 그중 이미 많은 사망했다. 당시 진화 뭔가, 매일, 더 빠르게.

하지만, 이 모든 치명적인 위험한 음모의 "배경"여기에 표시되지 않습니다. 주로 장군의 많은 때문에 다른 어떤에서 / 마케도니아인의 직원 임원은 다음 음을 바칠 것입니다 즉시 그를 죽은 원.

"생물학적 공격"의 버전으로 (전염성 질환 알렉산더의 고의적 인 오염, 예 발진티푸스) 이전에 개발 된. 다음 발췌은 매우 흥미로운 책에서 "알렉산더 대왕의 신비한 죽음"이다, P의. 도허티, 에드. Enalios, s.295. 도전적 역사적인 침묵 경우, 저자 깊이의 조건 분석 (문자 그대로) 환상적인 "법의학 분석"...

"... 프톨레미는해야, 따라서, 5월 29일 운명의 연회에 선도적 인 역할을 323 예를 들어. 우리의 소스는 매우 구체적이다. 알렉산더는 공식 연회에 참석했다. 그는 은퇴 준비, 그는이 Cômoi 또는 잔치에 Midios 초청되었을 때. 플루타르크는 말한다: "... 어느 날, 그는 니어 추스의 명예에 호화로운 잔치를 개최 한 후, 그는 갔다, 로 평소이다, 상쾌한 목욕을, 그 나머지 은퇴 후. 사이, Midios 와서 그는 잔치에 참석하도록 초대 된 왕은 chatiri을 망치고 할 수 없습니다 ... ". 디오 도루스는 "그 Midios Thessalos을 경고 것을 다시 우리에게 알려줍니다, Cômoi를 "IN 참석하기 위해 그의 친구 중 하나. 아리아 노스 대략 동일한 재생. 인상은 알렉산더의 인생에서 모든 문서를 부여하고 "브로셔"에 의해 확인, 그것은 두 번째 축제의 동료로부터 놀라움으로 조직 된 것입니다, 알렉산더는 거부 할 수 초대, 난류 심리적 상태와 약점 와인 제공. 그러나 왕의 강박 관념을 알고, 혐의, 미신과 두려움, 당신은 의심스러운 움직임에 대해 특히주의해야. 심포지엄은 전조와 알렉산더의 공포의 일반적인 기후에서 볼 수됩니다, 반복 희생 신들을 달래기하기. 그것은 확실히 가정 소믈리에 같은 사람 특히 조심해야, Iolaus, 그의 아버지에 대한 (NB. 앤티 퍼터, 마케도니아 / 그리스 지사) 그는 의심을했다, 최근 그는 그의 형제에 대해 cheirodikisei했다, Kassandrou.

프톨레마이오스는 달리이었다, 신자의 사령관, 종 및 테스터 왕, 뒷면 알렉산더을 파괴하기로 결정 사람,에 대해 하나를 켜기 전에. 더 중요한 것은, Midios는 종의 동의없이 이러한 심포지엄을 개최하지 않으며, 테스터 왕 결코, 일반 프톨레마이오스의, 알렉산더의 보안에 대한 책임이있는 사람.

축하 심지어 생각은 프톨레마이오스 것을 제외되지, 시간이 가장 적합한이었고, 일이 계획에 따라 즉시 가입했다. 프톨레마이오스는 심지어 몇 극적인 터치 부분에 배치, 그날 저녁과 프로 테우스 주정 뱅이 존재해야합니다, 조카 Klitou (NB. 다른 술에 알렉산더에 의해 죽임을당한 사람)… Ο Πτολεμαίος, 전원 관리자 및 테스터 왕, 그는 어딘가에 근처되어 있어야합니다, 그는 자신의 회고록에서 그런 아무 말도하지 않지만. 실제로, 나라 신문의 말에서 판단, 느낌이, 왕은 병이 떨어졌다 죽었을 때, 프톨레마이오스는 주위 아무데도 없었다. 고려 프톨레마이오스의 우리의 역할과 위치를 촬영, 이 꽤 가능성이. 인수를 위해서, 저스틴 (NB. 권위. 계절의 저자) 그는 알렉산더와 "파트너"또는 "추종자"초대 말한다. 왕이 보안 문제에 집착했다면 프톨레마이오스는 자신의 개인 보디 가드와 "progefstis"인 경우, 그는 "파트너"프톨레마이오스가 아닌 다른 할 수없는 신비 또는 다음, 누가 촉구했다합니다, 물론, 초대를 수락. 그들은 모든 준비가와 계획은 실행 단계에서 지금 통과 할 것. 테우스는 고체 유리했다, 와인 잔은 비우고 리필와 프톨레마이오스가 있었다 키 위치를 사용, 왕과의 긴밀한 관계는 치명적인 독을 마실 던져: 남성.

사용 된 독은 남성이었다, 물론 페르시아 제국의 동부 지방에서 고대 꽤 널리 알려진 한, 펀 자브로, 최근 알렉산더의 군대에 의해 점령, 심지어 거기에 그들이 효과적인 보양제로 간주 된 지역. 스트라, 십오 책, 그 Onisikrato를 인용, Carmania 말한다, 동부 지방, 알렉산더는 인도에서 캠페인 후 반환 된 경우, 두 개의 언덕이 있었다, 소금의 한 남성에서 다른. 비소에 의한 중독의 증상은 강력한 고통이다, 유기 충격, 강렬한 불편, 과도한 갈증과 피부 자극. 강한 통증은 대개 1 시간 이내에 시작, 이는 몸을 녹이고. 시칠리아의 디오 도루스는 알렉산더 심포지엄 Midiou에서 이러한 특정 증상을 표현 말한다: "... 큰 와인 잔을 채워, 꿀꺽있어. 찌르는 통증에 걸린 것처럼 동시에 그녀는 비명을 질렀 [내 추정, 방금 먹은 남성의 결과] και συνοδεία των φίλων του οδηγήθηκε από το χέρι στα διαμερίσματά του…» Ο Πλούταρχος αναφέρει τα ίδια συμπτώματα, 그것은뿐만 아니라 받아들이는. Arrian, 더 신중, 그는 알 수없는 소스의 전송에 대한 반응으로이 언급, 디오 도루스의 그것과 분명 같은, "그냥 자신의 잔을 비우고, 그는 "찌르는 고통을 느끼고 축제의 철수하도록 강요했다. 급성 비소 중독은 시간 이내에 사망에 이르게. 비소에 의한 중독의 치료에 권장되는 사례 중 하나는 구토 또는 위 세척입니다. 물의 마시는 많음은 또한 신장이 독을 배설하는 데 도움이, 그러나 대부분의 경우 남성은 확실한 죽음을 가져. 구토 (강렬한 불편) 그가 마신 와인 후, 알렉산더는 조금 더 나은 잠시 생각됩니다 그리고 아마도 최초의 심각한 증상이 경미했다, 그들은 의사가 말한대로.

브라이스, 독에 대한 매우 상세한 연구, 비소에 의한 중독의 증상을 나열, "... 혀 팽창, 강렬한 갈증이있다 […] 일반적으로 관찰 고통 동안 […] 복부에 걸쳐 ... ". 브라이스 아래 계속, 비소의 단일 투여를 즉시 사망을 초래할 수 없습니다 말하는, 그러나 첫 번째 단계로 연장하고 치명적인 질병을 나타내. "... 삼산화 비소의 용량은 장기간의 치명적인 질병이 발생할 수 있습니다, 의료 행위에서 가장 유명한 예를 들어 그 듀크 드 Praslen의 자살 시도, 자살을 시도하는 사람들, 수요일 삼산화 비소의 복용량을 복용 18 8 월 1847. 이 작업의 정확한 시간을 확인 할 수 없다, 하지만 첫 번째 증상으로 자신을 나타내하기 시작했다 10 오후. 그들은 구토의 익숙한 표시를 앞에, 다음날 설사를 보였다, 실신 매우 약한 맥박. 준비 과도 죄 사함 이러한 증상을 관찰, 가장자리는 매우 얼음 동안, 그의 마음은 간헐적으로 다리를 저는 작용하고 일반적인 붕괴가 있었다. 토요일 가벼운 발열을 발표, 복부에 통증이나 압통이없는, 구토 또는 설사. 그 날에는 배뇨가 없었다. 일요일에, 환자는 강렬한 priximo 목을 호소하고 어려워 질 연하. 갈증은 강렬했다, 언어 붉게, 입의 점막과 인두와 환자로 항문에 입에 작열감을했다.

상처와 복부를 부어 있었다, 그의 피부는 너무 불타고, 때로는 약한 때로는 강한 - - 맥박은 빠르고 불규칙적이었다 창자가 주사에 의해 완화해야, 소변의 양이 매우 적고. 밤은 전혀 잠을 잘 수. 공작은 그의 마지막 숨을 왼쪽 4.35 PM 화요일 24 월, 내가 아프게부터 여섯째 날. 그녀는 마지막까지 정신 선명도가 있었다. 그는 끝되었을 때, 그의 호흡은 점점 더 슬픈되었다, 그의 몸 전체를 냉동과 두근 거림을 있었다 ... '. 이러한 증상의 대부분은 알렉산더의 그것과 유사하다, 어느 쪽도 아니 공작은 즉시 사망하지 않습니다 - 질병은 육일의 총 지속, 알렉산더의 경우는 좀 더 지속에있는 동안. 물론, 그랜드 정복자의 피트니스, 구토와 와인 살아 이상 그를 유지할 수 있습니다, 그러나 악은 그가 행한. 하나의 수컷은 여러 형태로 발견, 다소 강한. 구토에 의해 위장을 지우고 우리는 알렉산더가 만난 바젤 신문에서 읽은 이유는 - 헤파 에스티 온으로 이루어졌다으로. 바젤 신문, 비록, 이 헤파 에스티 온 그랬던 것처럼 - - 후 악화 그들은 왕 다음은 더 많은 음식을 소비했다. 프톨레마이오스, 취사 관리자 및 테스터 왕으로, 당신은 그의 음식에 대한 책임을 져야한다. 남성은 훨씬 더 강력한 증거에 의해 확인 알렉산더의 불의의 죽음을 앞에 증상을 감지.

11 세기까지, 남성은 암살자-것의 손에 있던 가장 강력한 무기였다. ellevoro 달리, 사람은 심장에 매우 쓴 맛과 빠른 공격이있다, 남성은 즉시 발견하지 않을 수 있습니다, 증상은 말라리아 또는 콜레라 것과 다르지 일으켰다. 갈증 알렉산더, 또한 표시에 욕망이 화장실에 항상있다. 만 남성은 큰 악을 가지고 있으며, 이것은 19 세기 후반과 20 세기 초까지 일어난 많은 exhumations 설명, 그것은 현저 고인의 본체의 분해를 억제하는 것처럼. 두 소스, 플루타르크와 커 티어스 일반, 특히이 여름 바빌론의 무더위에도 불구하고이 알렉산더의 몸에 일어난 것을 주장. 브라이스는 설명으로: "... 종종 고인의 몸을 유지 흥미로운가. 때 이러한 상황이 발생, 매우 의심스러운, 인체는 이러한 조건에 노출 된 경우 특히, 일반적으로 빠르게 분해해야하는. 유럽 ​​Spaichert 약사의 유명한 경우 (1876), 그의 아내 Spaichert의 몸은 그녀의 죽음 후 십일개월 발굴. 관은 물이 수영장에 떠있는 동안, 여성의 몸은 엄마 같았어요. 신체의 장기가 비소를 포함하기 때문이다, 교회 묘지의 흙이이 peireiche 동안. 미스터. P. 콕스, 변호사, 그는 따라서이 몸을 유지할 수 달리 설명 할 수, 이러한 조건 하에서, 그것은 비소의 사용을 만들었다하지 않는 한. 그리고이 항목, 기타와 함께, 그것은 중요, για να καταδικαστεί ο Σπάϊχερτ…» Ο Πτολεμαίος όχι μόνον κατάφερε να δηλητηριάσει τον Μεγάλο Κατακτητή αλλά και να έχει τον έλεγχο την επόμενη ημέρα – ως φύλακας της βασιλικής κάμαρας και επίσημος δοκιμαστής και υπηρέτης του. 그의 병의 마지막 단계에서 알렉산더는 승계의 문제에 여러 가지 움직임을 플레어 있었고 만든, 그의 후임 페르 디카 스 기름을 부어 공식 링을 제공하기로. 아직, 예외없이 모든 소스는 왕의 질병의 마지막 단계는 왕 실의 엄격한 통제이었고, 대부분 항목을 금지 강조. 의사에 관해서, 경고, 하지만 그들은 환자의 증상을 잃었다. '어떤 놀라움을 n 개의하지 않습니다: 19 세기 후반까지, Meimprik 비소의 경우와 악명 1880, 종종 의사 오해, 없는 피해자의 질병의 진짜 원인을 발견 비소로 독살.

게다가, 알렉산더의 의사의 손은 자신의 불행한 동료의 추악한 종료 후 "연결"했다, 올빼미의 의사, Hephaistion의 갑작스럽고 예상치 못한 죽음 이후 십자가에 못 박힌 사람, 일년 전. 의사는 개입하기를 꺼려했다, 않도록하여 알렉산더의 상황을 악화하고 그들에게 책임을 던졌다. 프톨레마이오스는 문자열을 뽑아 만 끝으로 개발 군인과 순위에 대한 정보와 그들이 죽어가는 왕의 방을 입력 할 수, 그러나 너무 늦었다. 저스틴이었다 의혹 일반 병사들과 '음모'의 순위를 언급하는 것이 흥미 롭다, 모든 소스는 군대에 불안의 일반적인 상황을 설명하면서 .... ... 프톨레마이오스, 이아고로, 충실한 창에 남아, 유순 부하 직원은 "미소와 함께 아직 자식 일 수있다".... ... 그의 인생이 매우 중요한 기간 동안의 프톨레마이오스 침묵, 혼자의 지도자의 생활을하자, 그것은 apokalyptikotati입니다. 프톨레마이오스는 점유 외에 후 무슨 일이 일어날 지 대부분의. 증거 그 이후 알렉산더, 시들어로, 그는 음모의 피해자했다고 의심, 그들은 "가장 가치"를 "국가주의에"그의 제국을 떠나 마지막 단어를 이야기하거나 있지만, 자신의 의견처럼 "그의 직원은 가장 화려한 장례식 경의를 준비 할 것이다"고, 그들은 알렉산더 승계의 문제가 유혈 사태로 이어질 것이라고 예측했다는 사실을 냉소적 참조의 일종으로 해석 될 수 ... ". ......................

일부 관찰과 생각 .... 나는 알렉산더 바보가 아니라는 것을 추가 할 수. 다른. 누군가는 언론이 될 수, 에 의해 스스로 "지지자"의 배신에 잘못되었습니다, 의 제조 업체. 그러나 그것은 불가능하다 "중독"이해하지. 또한, 위에서 언급 한, 그리고 저자 자신으로, 은 "남성"독 특히 페르시아 / 아시아 / 중동 인도에서 ... 고대 세계에 알려졌다. 그래서, 했다 (논리적으로되어 있어야합니다) 완벽하고 세부 사항 및 알려진 증상.

그리고 거기에 "알려진 독 증상"과 "해독제는"어디에. 인도의 침공 잊지 마세요, 그는 자신을 치료 알렉산더 ', 지역의 전문가의 "공급"해독제와 "중독 화살표 그는 프톨레마이오스와 함께 부상 (그 그의 젊음의 매우 만족 의료 교육 한 후 부지런히 일. 특히 독에. 그래서, 한 개인 (진단) 에보기 "무슨 일"정확히 같은 증상 년 전 그와 헤파 에스티 온과)… Συνεπώς, 그것은 "광범위한 음모"코트 야드 알렉산더이었다. 그리고 아주 아주 " '위장 잘게, 그래서 지능의 원인. 지속 커버 업 (및 유지) 세기. 그는 10 일 동안 선명도를했다 후가 아니라 갑자기 "왼쪽", 누가 후계자가 될 것입니다 정의하지 않았다 약간 역설적이다 (그의 아이들의) 누가 - 각각 - 성인과 왕좌의 수호자가 될 것입니다.

이것을 설명하는 하나의 방법. 알렉산더 그러므로 아주 잘 중독 있음을 이해. 그러므로 그는 자신의 가족이 위험에 실현. 보호 할 수있는 방법이 없다는 것을. 어느 쪽이, 나 왕좌. 그는 긴급 및 엄격한 보안 조치를 취할 올림픽을 경고하는 메시지를 보낼 경우에도 방법이 없다는 것을 이해. 그는 사람을 믿을 수 없었다. 당신이 "이해"이해하면 심장에 칼을 찾을 수있는 가능성이 있었다. 높은 전략 그래서 지성 -도 참을 수없는 고통 가운데는 - 죽음 후 "방어"하기는 그 당시 유일한 방법을 캡처. 그는 "결국에와하는 제국의 잠재적 인 전력»"마지막 순서로 모든 번역을 계속했다 "아무도 나 감히 수에" "위반. "아무것도 이해하지 못했다"척의 그 "게임"플레이.

으로 "역사적으로 특별한"반지는 '중간 주의자를 "이동 명령. 즉, 은 "국가 주의적를"될 수있는 유일한 방법 (강한) 그것은 그들 사이의 전쟁이었다. 즉, 상호 근절.

그래서, 그들은 그 자리에 그의 가족을 얻을 N '모든 사람'의 포인트 "를 높이기 위해 관심을 가질 것.

그래서 그들은 생존을 유지하는 동기를 부여하고 관심을 가지고.

혼란의 상태를 통해, 아마도 성공 - 사망 후 - 올림픽 "구축하고 그 힘을 강화"하는 데 필요한 시간을. 따라서 세대 후계자 알렉산더을 보장. 뭔가 확실히 작동하지. 또는 오히려, 일 "부분적으로", 그는 시간 동안 생존을 유지하지만, 그들의 강력한 상대의 "승리"를 악용 할 수 없습니다. 단두대의 사나운 전쟁은 알렉산더 세대의 후손을 서 ....

xorisorianews.gr

테스트

이 요소를 향하고있다

나는 텍스트 블록입니다. 이 텍스트를 변경하려면 편집 버튼을 클릭합니다. LOREM의 ipsum의 당근, 미니애폴리스 학부 개발자. 개발자 착륙, 애도의, 어느 ullamcorper의 mattis, 배구 단백질 사자.

유지하려면

Amphipolis.gr | 알렉산더 대왕의 이상한 죽음

알렉산더 대왕의 이상한 죽음

가장 큰 역사적 수수께끼 중 하나, 심지어 이집트의 실제 스핑크스보다 더, 그것은 알렉산더 대왕을 죽인 사람입니다.

일부는 가볍게 그의 동료에 알렉산더의 죽음을 청구 할. 전투 중에 의무의 사소한 태만 말을하는 사람들에게, 된 바와 알렉산더는 항상 선도적 인 역할을 주장, 무수한 시간은 마케도니아의 불굴의 사령관의 사망의 원인이 될 수.

독서를 계속

Kassandros: 옆으로 권력의 찬탈 알렉산더 대왕의 피 라인

무엇 알렉산더 대왕의 모든 자손을 제거 찬탈 자 카 산드로 스, 결국이었고, 살해와 그의 어머니 올림피아 같은;

그와 그의 아버지 Antipater 알렉산더의 신뢰를 배신하고 찢어 그 고심 필립 II’ 만들었다. 마케도니아의 강력한 상태. 그럼에도 불구하고이 사람은 테살로니키의 창시자.

알렉산더의 후계자가 있었기 때문에 통일 제국을 유지하기, 그리고 로마인 모든 헬레니즘 왕국에 의해 정복과 그리스 본토까지 헬레니즘 시대의 화려한 감소하지만 고통스러운 고통. 그리스는 xanaelampe는 다른 형태가 될 것입니다 때: 비잔틴 기독교 그리스로

Kassandros ( 358 또는 350 – 297 예를 들어. ) 그는 알렉산더 대왕의 사람이 거주 케 된 도시 중 하나 였다, 후임자의 전쟁에서 prwtagwnistikes 인물 중 하나, 누가 마케도니아의 영역에서 통치. 그는 테살로니키의 창립의 통치와 관련된 가장 오래된 Antipater의 아들과 가장 놀라운 사건의 하나였다. 그는 또한 단명 한 왕조 Antipatridon의 창시자.

작은 알렉산더와 Hephaistion와 아리스토텔레스의 교훈에 참석했다. 카 산드로 스 알렉산더의 군대를 수행하지 않았다, 그러나 그는 Antipater 함께 마케도니아에 머물렀다. 나중, 바빌론의 정원의 사령관, 카 산드로 스 그는 특히 자신의 클래스의 원수 올림픽에 대한 그의 아버지를 옹호했다, 알렉산더의 어머니.

나중, 의 죽음 이후. Alexandrou, 그의 아버지는 Polyperchon 마케도니아의 나라에서 자신의 후계자로 선포. 카 산드로 스를했다, 그의 어린 나이에도 불구하고, 두 번째 계층 구조를 취하게하고 대장의 계급, 페르시아 이후 놀라운 곳이었다, 그리고 그것은 M 채택했다. 국가의 지배에 알렉산더.

그러나 불쾌 카 산드로 스, Polyperchon로, 정교한 있지만,, 그것은 혈액에 의해 상대적했다. 그때, 시칠리아의 디오 도루스에 따라, 첫 번째 지역 동맹국들과 다음 이집트의 왕에게 동맹, 프톨레마이오스 구주와 안티고노스 원 아이드, 및 경쟁사에 대한 전쟁을 선포.

대부분의 그리스어 도시 편 아테네는 항복. 때까지 318 예를 들어, 그는 자신의 함대 Polyperchon 보스포러스 격파, 그는 마케도니아의 주권과 그리스 세계의 나머지의 손에 축적했다. 그는 또한 에우리디케와 동맹을 만든, 마케도니아 ofArridaios의 왕 필립 III의 야심 찬 아내, 및 총독이되었다.

그러나, 그녀와 그녀의 남편 모두 (이는 알렉산더의 반 형제), 올림픽에 의해 살해, 함께 그의 형제 카 산드로 스에, 니카노르. 카 산드로 스 한 번 올림피아에 대해 행진, 그는 Pydna에 항복 그녀를 강제로, 올림푸스의 기슭에 포트, 그는 그녀의 죽음을 주문 316 예를 들어. 후계자의 파괴적인 전쟁 후, 카 산드로 스, 아니오.’ 올림피아드의 번호를 하나의 적, 에우리디케와 마케도니아 필립 Arrideus에되는 마스터 일반적으로 그와 함께 동맹과 마케도니아 왕위의 큐레이터 선언. 올림픽, 손자의 이익을보고 위험, 알렉산더 IV, 대륙을 떠나 마케도니아 운동.

에우리디케와 ofArridaios의 군대와 충돌, 후자의 이전 여왕에 의해 캡처 및 야생 사망. Kassandros, 아테네 당시 바쁜, 올림픽에 대한 지시, 이는 테르 Pydna의 강화 해변 마을에서 피난 소요, 그녀의 작은 알렉산더 네 번째로 갖는, Roxane, 테살로니키 많은 충실한.

일곱 달의 포위 공격 후와 포위의 상황이 견딜 된 후 (알렉산더 학살과 코끼리 선물을 먹고 강제 enclaved), 올림피아는 손자를 저장 항복. Kassandros, 자신의 약속에 실패, 학살에 사람을 넣어 -에’ 올림피아에 의해 살해 다른 초대 화가 친척, 돌 그녀에게, “시체 atafo 썩 어 떠나”. 오늘은 무덤 무덤이라고 추측 “공중제비” Makrigialos Pydna, 하지만 아직 발굴

록산은 Oxyartes의 아름다운 딸, 알렉산더했다 요새. 이 지역은 박트리아의 헬레니즘 왕국이었다, 지역에서 현재 북한 아프가니스탄 적용하고 다음 2 세기 동안 번성.

결혼, 일부 소스, 그것은 아름다운 Roxane에 대한 치열한 사랑 알렉산더의 결과였다, 다른 소스는 결혼은 정치적 편의이었다라고하면서. 아마도 모두의 조합이었다 - 실제로 하나가 서로를 배제하지 않는다.

그의 아들 알렉산더는 바빌론에서 태어났다 323 , 때 그가 지금 죽은. 그의 아들 그래서, 이름 알렉산더 D. " ,그의 삼촌과 함께 선포 왕, Arrhidaeus. Roxane와 그녀의 아들은 마케도니아로 돌아 Olympiada이 살고 에피루스으로 도망, 알렉산더 대왕의 어머니.

당신은 그가 마케도니아 안전 느끼지 않았다 참조, 지금의 보좌의 알렉산더의 상대와 침략자 행사 전원이있는 한. Roxane와 그녀의 아들 알렉산더는 결국 잔인한 exousiomanias의 피해자 하락 카 산드로 스.

약 313, 여러 도시는 안티고노스의 손에 그들이 카 산드로 스와 펠로 폰 네소스의 큰 부분으로했다 동맹 하락을 포기, 후계자의 전쟁은 여전히 ​​진행중인 동안. 카 산드로 스 협상을 체결하도록 강요, 그러나 이것은 어디서든 연결되지 않았다.

다음 2 년에서, 프톨레마이오스와 카 산드로 스를 다시 주도권을했다 및 안티고노스는 패배를 겪었다. 가을 311, 서명 한 평화 협정, 그의 아들 M.의 적대 행위의 중단과 인식을 제공하는. Alexandrou, 알렉산더 IV, 성년 후 왕으로.

모든 시간의 모든 보좌와 왕조 회원, 그들은 왕좌의 침략자들 사이에서 음모와 살인 고통. 무엇 때문에 록산이되었다 두려워. 올림피아는 죽었을 때, 그것의 지원과 Antipater의 아들을 잃었다, Kassandros, 마케도니아의 전력을 강탈 한 자, 암비 볼리 Roxane와 그녀의 아들 알렉산더에 수감, 여기서의 명령 311 예를 들어. 그들은 살해.

그들은 카 산드로 스의 적이었다 그러나 그들의 몸은 주장 적절한 값에 묻혀하지. 왕 가격과 매장을받은 것을 확실히 가능, 사자 - 스핑크스에 의해 제안 암비 볼리에서 발견, 그 왕의 무덤을 위해 어떤 경우에.

카 산드로 스도 관심 알렉산더의 사생아 아들을 독살했다 Polyperchon 확신, 헤라클레스, 그의 어머니, 페르시아의 알렉산더의 연인, Barsine, 는 309 예를 들어. 그는 이미 왕실 아내 테살로니키을 복용에 연결했다, M의 절반 자매. Alexandrou. 셀레과의 동맹을 갖는, 프톨레마이오스와 리시마코스, 안티고노스에 대하여, 후자와 그의 아들 드미트리의 패배 이후에 일어났다 301 예를 들어. 입 소스의 전투, 마케도니아의 패배를 모르는 자.

그리스, 그는 그의 아버지의 정책을 따라, 회원국은 하인이 아닌 동맹국으로 도시에서 행동된다, 만든 것과 반대 안티고노스 A와 공성 드미트리. 카 산드로 스 문학에 대한 사랑을 가진 사람이었다, 뿐만 아니라 폭력적이고 야심 찬.

그는 알렉산더에서 수평 한 후 다시 테베를 건설하고 뜨거운 테살로니키 대신에 내장, 그의 아내에게 경의를. 그는 새로운 도시를 건설, Kassandreia, Potidaea의 유적은 필립 파괴했다.

그는 수종으로 사망, 는 297 예를 들어. 파우 사니 아스는 그의 장남 씁니다, 필립, 곧 그의 가입 후, 그는 퇴행성 질병을 고통과 사망. 다음 아들, Antipater II, 그는 자신의 어머니를 살해, 테살로니키, 그 생각은의 막내 아들에게 특별한 호의를 보여 주었다, 알렉산더 V. 알렉산더는 Antipater II를 dethroning 보복, 후자 짧게 나라를 탈환 있지만,, 몇 년 후. 알렉산더는 드미트리 정복자에 의해 살해되었다, 안티고노스의 아들.

알렉산더에 의해 설립 카 산드로 스 제국의 공통 기준점을 가지고 있지 않았기 때문에, 후계자가의 권위를 인식하지 못할 수 있지만 그의 아들 알렉산더 D' .Nai, 하지만 남자와 직접적인 혈액 관계는 그들 자신의 존재 자체가 서로 싸움을하지 말라고 강제로 빚하기, 알렉산더의 아들 적어도 노예를 인식하는.

알렉산더 방사되는 빛은 아직도 그의 죽음 후에 개최. 그의 아들이 일부 또는 아버지의 미덕의 많은이 있다면 게다가, 우리는 결코 알지 못할 것이다. 멸종 나이 12-13 시간.

http://master-lista.blogspot.gr/

그리스어 – 신화는 붕괴

인간의 언어를 연구하는 과학,말했다 언어학. 19 세기 말까지 독립적 인 과학이 아니었다, 하지만 언어 문제는 문헌에 언급. 언어학은 세 가지 주요 분야로 나눌 수 있습니다: (a)) 일반 언어학, 라이브 구어의 현상을 조사하는, 정신 기능에 언어 적 현상이 모든 현상은 언어와 환경에서 작동하는 아래의 규칙, (b)) 역사적 문법과 언어의 역사, 경시 언어 요소가 존재하는 병변을 검사, (c)) 비교 언어학, 이는 지구상에 존재하는 모든 언어를 검사, 분류 과정, 그룹으로 분류과의 유사점과 차이점을 식별.

올해 언어학 동안 언어와 그 변화의 연구를 위해 언어학의 다양한 도구를 사용하여, 음성뿐만, 문법, 의미론 등. 언어 과학의 중요성은 엄청나 다. 별도로 제공하는 명확한 지식에서, 무엇에 대해 언어이며 수세기 동안 변경하는 방법, 언어학 데이트 언어 기념물을 발견하고 읽기에 성공 5.000 년 BC. 따라서 선사 시대에 번성했던 사람들 전체 문명의 관심을 끌게. 언어학 첫 번째 언어 연구의 역사, 어원의 형태를 가지고 간, 이미 호머에 의해 관찰, 여러 영웅과 신들의 이름의 어원을 설명하려고 그의 서사시에있는 사람. 호머와 고대의 다른 작가는이 점에서 같은 노력을 한 후. 그러나, 그들의 연구는 성공하지 못한, 왜 그들의 음성 규칙을 모르는, 어원은 정확 아닌지 통해 그들은 인증. 그들의 설명하지만 단어의 언어 시험의 첫 번째 예를 제기.

고전 시대에서 플라톤의 대화 "Cratylus는"언어 과학의 근본적인 문제를 검토, 즉, 여러 단어가 "자연 또는 법에서"생성 된 경우. 물론 고대 그리스는 인도의 언어 학자의 완전하고 깊숙 도달하지 못했다, 그러나 언어 적 측면의 주요 설립자했다, 여전히 오늘날 사용. 로마인들은 그들의 언어 단지 첫 BC 처리하기 시작했다. 세기 (CDAP, Flakkos, 퀸 틸리, Priskianos) 그리스 예제의 완벽한 모방의 맥락에서.

그 객체 과학은 원고 지난 날의 글을 읽고 연구하는 것입니다, 고문서 학 말했다. 재료가되는 고문서 학에 의해 조사 된 텍스트입니다, 그것은 주로 양피지와 종이입니다. 무엇,어떤 특별한 과학에 의해 조사 파피루스에 기록, papyrology, 하드 자료에 비문은 비명에 의해 조사하면서. 양피지는 특별 대우를 받아 13 세기에 고대에서 사용 된 동물 가죽으로 만든. 이 논문은 점차 13 세기에 고정으로 소개 된 이후 양피지를 대체. 오늘까지 우선. 모든 문자 언어는 자신의 고문서 학을 가지고 있지만, 특히 관심과 그리스와 라틴 고문서 학은 다른 언어보다 더 많은 연구되어왔다. 그리스어 고문서 학. 베네딕토 회 수도사, 버나드 드 Monfokon의 일을 취임, "Palseographia 그리스어», 파리에서 발행 1708. 그들은 여러 프로젝트를 따라, 주로 프랑스와 독일, 있는 연구 방법을 도입하고 문제가되었다. 그리스에서 고문서 학은 전문가들에 의해 표현되었다, 예로서 S.. Lambros, 미. Kougeas, (A). Sigalas, L.. 등 그리스 시민 쓰기는 4 세기에서 palaeographical 모니터링. 예를 들어. 연대기 프레임 워크, 지정, 은: (a)) Ptolemies의 시대 (b)) M 등 로마 시대. 콘스탄틴 (c)) 는 M의 기간. 올해로 콘스탄틴 800 (소문자의 설립) (d)) 기간 800-1204 (e)) 인쇄의 발명으로서 Palaiologan 시간까지의 기간 (f)) 인쇄의 발명 및 다음의 기간 쓰기의 유형의, 로 나누어 : (a)) 서예 나 책· m’ 이는 주로 책을 쓰고 특히 조심 (b)) 민중의, 매일 사용, 한 문서 및 개인 편지를 작성, (c)) 정식 사무국 작성, 왕이나 최고 행정 기관 즉,. 그리스어 쓰기의 역사에서 9 세기입니다. 서 기, 다음 소문자를 소개하기 때문에. 거의 모든 4 세기에서 문학 책을 생존. p. X. 초기 9 세기. 광고. 큰 활자로 작성, 이는 고대 비문의 기록에서 온다. 소문자 그리스 신들의 사원에서 발생하는 고대의 장엄한 문자를 사용하는 기독교인을 중지 교회의 필요에서 온 것. 글자의 이러한 변화는,이 년에 체계화 쓰기 책으로 채택 보인다. 표시는이 프로젝트가 콘스탄티노플에서 Studium 수도원이되었다 때문에, 이는 9 세기에 비잔틴 자본의 강력한 영적 중심지였다. 소문자 과정의 채택은 대형 인쇄의 폐지를 의미하지 않는다, 이는 이니셜 또는 소문자로 텍스트와 영향력 중 하나를 살아. 현재의 그리스어 서면 그냥 9 세기에 소문자에서 오는 것을 주목해야한다., 수도에서 가장 오래된 대형 인쇄와 함께. 그리스어 고문서 학의 또 다른 이정표는 인쇄기의 발견과 소개. 알 더스 마누 티 우스는 15 세기 말에 베니스에서 처음으로 그리스어 책을 인쇄합니다., 시간을 자신의 원고에서 문자의 모양을 받았다, 이 책의 서면 스크립트와 거의 동일한 이유입니다. 그러나, 손 많은 작품을 쓸 수 계속, 19 세기.

선도 그리스어 외국 과학자들은 알파벳의 기원에 대해 쓴

1. (A). Zarnte IN«라 형성 뒤 peuple 그리스어», 파리 1923 ΣΕΛ 215 그것은 알파벳의 그리스 문자를 지원합니다. 2. «저널 Asiatique»프랑스의 철학자 르네 Ntysso로 ,1,357,1905 그는 그들이 그리스에서 페니키아 알파벳 걸린 지원하고 : "CI가 살기 A가 소 머리를 형성 축출(Vougenis = 디오니소스). 3. Ό 에반스 στό«스크립 미노아 옥스포드» 1909 명확하게 크레타는 페니키아의 편지를 가져왔다한다고. 4. 플루타르코스 "연회"알파의 주제를 설명, 페니키아을 Viotia이 참석하는 방법을 처음으로 말을하지. 5. 은 "책 E74"의 디오 도루스는 말한다 : "타이스하지 Mousaios 아버지 evresin 문자와 서사시 조성물의 prosagorefmeni 시적는 dothinai" – "팜 CDR의 초기 evrein 편지, 그러나 문자의 종류는 metatheinai, 및 중 하나를 쓰기 원리 자체가 대부분의 사람들의 chrisasthe 및 tychein 상기 일반 명사 그리하여 ". 6. 역사적으로 IA "IN Polyvios,4"말한다 : "올슨 법, CDR의 정의, 어 oulogos없는 아멘 공개적으로 서로를 향해 종류의 또 다른 (야자수와 그리스어)». 7. 허먼 딜런은 "사전 소크라테스 AND IN 조 오르페우스"에서 독일 문학 말한다:"그리스는 쓰기 전용으로 알고 있지, 하지만 얇은 보드의 의견과 마음을 쓰는 ". 8. 아르고 나우 티카 '절 44 104은 '우리는 볼 : "이집트와 리비아에서 오르페우스 exelochefse 신성한 단어. 9. 페르손 교수 웁살라 1951, 이 스크립트는 크레타 섬 원산지 인 결론에 도달 (선형). 10. Noumantias 상에 Soulten 교수는 쓰기 2000pch 이후 크레타에서 사용할 수 있다는 발견. 11. Ventris와 채드윅 (언어 학자) 그리스 문자 선형 B 밝혀 12. 무엇이든 Chourmousiadis 고고학자 1994 의 문자가 새겨진 발굴 액자 5260 예를 들어 (매일 15\2\94). 13. 무엇이든 일 -A Kavadi (아카데미 회원) 그의 작품에서 "선사 시대 고고학는"알파벳은 그리스어 방법을 나타냅니다. 14. 같은 말한다 및 C Arvanitopoulos "비문 '프로젝트. 15. 무엇이든 DB. 알파벳은 그리스어 방법 "고대 크레타 섬 문화 '프로젝트에 절인 대학 교수는 말한다. 16. 무엇이든 Papagianopoulos 교수 epigraphers 1939 프로젝트 "알렉산더 대왕과 세계 헬레니즘"그리스어 에드, 다리우스 페이지 146 페니키아 방법은 생각하는 방법을 제대로 알파벳을 지원하고. 17. 시어 도어 자작 나무 독일어 직장에서 역사 교수 "알렉산더 대왕은"알파벳의 그리스 문자 인증. 18. 무엇이든 "Tsilmert 머레이»영국의 역사 학자 것은 그리스가 처음 쓰기를 알고 있다고. 19. «데르 Kretische Ursprung 데 Phonizichen 알파벳»에서 슈나이더 독일은 크레타 섬은 알파벳이 방법을 나타내는. 20. 유럽의 데오빌로 Vauger의 모든 중요한 언어 학자는 다음과 같이 알파벳 제작자의 말 그리스을 고려 : "아토피는 그리스어 방언의 기초를 GAR, "-"문법 Choiroboskos 말하기 야만적 발견, 머리말, P340» 21. 완두는 어떻게 원시 히브리어 알파벳 단어 인수를의 웰터급과 유대인들에게 그리스에 의해 주어진 코스의 문자가 아니라 그 반대의 경우도 마찬가지 지원 (움베르토 에코: "완벽한 언어에 대한 검색"). 22. 프랑스 잡지 L 'EXPRESS INTERNATIONAL T,2611, 19/8/2001 말씀: "또는 헬라스 모든 것을 빚지고있다, 알파벳, 의로운, 민주주의, Theatron, 스포츠의, 철학, 수학, 의학, 윤리학, 천문학, 예술…» 23. 교수 올리버 태 플린. 옥스퍼드 , 그리스는 서구 문명의 중심에 능력을 설립, 단어는 처음 두 개의 그리스 문자에서 그리스어 이유. 24. 헨리 밀러 (ekd.Pleias) 말씀 : "크노소스 또는 가장 아름다운 문화 유산 인류가 아는 한 세계 알파벳에 물려. 크노소스는 단어의 진정한 의미 WITH 세속적이었다. 문화 용해하여 표현 1500 년 전 구세주로이 땅에 와서, 그는 전체 서방 세계 알파벳 "에 물려. 25. 영어 버전 Grolier의 새로운 웹스터 사전, 뉴욕 , 알파벳은 그리스어 26. 디오니시오 스 자키 티노스, 알파벳은 그리스어 27. 해리스 Lampidis, 알파벳은 Ellinikon입니다 28. 폴 포레 IN "또는 크레타 미노아 시대의 일상 생활"에드 오셔 아테네 1976 말씀 : "알파벳은 '크레타 섬의 기원. 29. 라이나 흐«레 Celtes dans 레 valees 뒤-PO-등 뒤 다뉴브»는 미케네 알파벳입니다 방법에 대해 설명합니다. 30. Burrews 그리스어«크레타의 발견»는 모든 피닉스이었다. 31. pseftai의 Foinikistai HUMEZ«오메가에 ALPA» 32. LODS«기독교 이전 시대, 그리스어 에드, Divris 페이지 (109)는 "그리스는 Alfaniton 야자수를 가르쳐 33. Dussaud«레 문명 prehelleniques, 적합 르 분지 드 라 단순한 저런»그리스는 팜에 알파벳을 준. 34. Ell.Ekd 아테네 와일리 뒤라스 '문명의 역사' 1965 볼륨 A.. 알파벳은 뒤라스가 Ellinikon 말한다. 35. 찰스 Bairlits "잊혀진 세계에서 신비"영어,간행물, 재단사, ΣΕΛ 253. Ellinikon 알파벳. 36. 안드레아스 Papagiannopoulos 고고학자의 epigrafologos, 알파벳 그리스 말합니다. 37. 컬럼비아 대학 미국에서 언어학의 마리오 페이 교수«펑크 Wagnalis 새로운 백과 사전» 1972 음량 13 ΣΕΛ 451. 알파벳 그리스이었다. 38. 일반적으로 linguistuics에서 드 소쉬르 '코스 "페이지 39, Hellinikon는 알파벳입니다. 39. Arvanitopoulos (1874-1938) 홈 버전 아테네 1937 음량 1. Ellinikon 알파벳. 40. 조지 스미스 모리셔스 슈미트 1872 과 1876 또한 알파벳의 그리스의 기원에 따라. 41. 이브닝 가제트 27\3\87 에 의해 작성된 8000 예를 들어 42. 주지사 아크로 폴리스 (Acropolis) 17\1\87 ESO는 고고 학적 발견을 파괴로, 에칭 공연. 43. 남부 가제트 25\11\86 그리스어 알파벳에. 44. 콘스탄티노스 차 초스 교수, 철학자, 변호사, 시인. 알파벳은 Ellinikon입니다. 45. 교수 Stassinopoulos, 알파벳은 Ellinikon입니다. 46. ILIAS 168 '킹 제품은 편지의 pentheron에서 전송 (카드 모스 신호). 47. 에우리피데스 (Aposp.578) Palamidis,코스 및 Simonidis의 Epicharmus 알파벳을 섞어서. 48. 알파벳의 그리스 기원에 따르면 Gkeorgief 불가리아어 아카데미. 49. 재클린 드로 밀리: 저명한 ellinistria, 유럽에서 제공 할 수있는 고대 그리스 텍스트와 행복의 가르침에 대한 투쟁, 그녀는 주장으로. "그리스의 트리 '캠페인에 참여, 번제 8 월 재조림을 목표로, 아테네의 "자유 언론을"선언: "이것은 단지 연대에 관한 것입니다! 어떤 문명 그리스에 빚지고있다. 그리스 문화는 "전 세계의 문화의 출발점입니다 ... 50. 헨리 월터, 프랑스어 언어 학자 "언어 우리가 모든 그리스". 51. 언어를 변경하여 시간이 지남에 헤로도투스 ', 와 "문자의 속도를 변경. 52. 역사가 Douris 피닉스에 편지를 기인, 아킬레스의 교사. 53. 무엇이든의 M.Minoide IN이 "칼리오페는"논문 쓰기: "핀다 로스는 문자 아테네라는 가사가 발명 한 의견이다. 54. S.G. 그의 작품에 Rembroke (그리스의 유산, 옥스포드 대학 언론 1994) 말씀 : "손바닥에서 역사 정보를 탈출 역할 중개인을 제공했다. "그리스에 미개한 및 시정촌으로 선택된 백성"의 지혜와 문화의 캐리어 인 역할. 55. Damianos 통통한 '연구 ( 출생과 그리스 성경의 해석, 아테네 1987) 그녀는 기능을 씁니다 : "어린이는 그리스인들이 페니키아에서 편지를 쓰고 빌린 것을 배운다. 어떻게 그리스 사람들은 이렇게 표현했다, 독창적 인, iconolaters, 재치가 풍부한, 이 대출의 도면을 말한 음성을 캡처 할 수 있습니다, 자신의 정신 세계에 외국, "자신의 사건 물론 완전히 기계. 56. Suidas 보조 정리 -Samion 자치제- 그는 편지를 사모 아테네 동쪽에게 전달 epinoithisan 것을 고려. 57. "헤르메스 CPD 손바닥 단풍에 의해 일부 발언 자신의 위치 par'imin의 NOT Fassi은 자연은 인류 당 katapemfthinai 작성". 58. 어떤 웅변가 아리스티데스, 소아시아의 ex'Andrioupoleos는 2ai.mch의 쓰기를 원래대로: "갈치 도시 및 이탈 우리의 고급 다이어트 및 음성 우리과에서 모든 사람의 장군 전달…헤라클레스의 열…리비아…보스포러스…시리아.. 길리 기아, 하지만 모든 땅…및 di'imon 만장일치 사실은 '통과 또는 우주. 59. 모든 윌 듀란트(1885-1981) 철학자, 컬럼비아 대학의 역사학 교수, 기록: "우리가 Kymis에 의해 서쪽에 온 문자". 또 어떤 것은 납득 찾을 수 있습니까, 이 아닌 미국이나 파키스탄 알파벳은의 자신이다, 그러나 그리스인들은 이야기, 알파벳은의 소유된다. Τό 480 테미스토클레스는 그들이 살라미 나에 손바닥 패배, 그들의 CIMON가 패배 466 Eurymedon와 C는 그들을 격파 아낵시 크레 이츠 449 사이 프 러 스 .

이방인 먼저 자신의 생각을 상호 작용에 대한 시스템을 쓰고 표현으로 개발된다, 의 이미지, 등 아이디어. 또는 가상을 볼 수, 문서화되지 않은, 동반 일방적 권위주의 측면에 의해 보완 비 과학적 이론은 페니키아 문자에서 그리스 알파벳의 기원을 읽고, 페니키아 알파벳, 본질적으로 이는 결코 음절과 알파벳했다. Foinikiston의 유일한 인수는 헤로도토스의 단어: "그리고 팜 엘리스 전에 교육 분야의 그리스와 지방 자치 단체와 문자 CDR의 eonta을 가져온, 나 dokeei로 ". 마지막 문장 자신 헤로도토스는 예약한다. 와 코 동사는 생각 의미, 추측. 또한 그는 헤로도투스가 편지를 쓰고 편지를 도입하지 무엇을 가져. 막연하게 표현하고 손바닥 말했다 : "언어를 변경하여 시간이 지남에, 와 "문자의 속도를 변경. 그리스어 손바닥 학습, 언어 변경. 시칠리아 E74 세트: "타이스하지 Mousaios은 아버지에게 편지의 evresin을 dothinai"- 그리고 모호한 글자를 evresin하지. 그리고 심지어 소위 페니키아 문자가 발명 손바닥되었음을 나타냅니다, 하지만 그리스 문자의 적응: "Fassi은이 CDR 예를 evrein 권한을 손바닥, 그러나 문자의 유형 "은 metatheinai. 페니키아 아게 노르의 설립자는 피닉스의 아버지 ,Kadnou 유럽. 단어 피닉스 Ellinikotati과 보라색을 의미합니다, 레드, 에 뿌리를두고 살인 foinios 살해. 의 Peleseth (블레셋에 불렸다 크레타) 그들은 NDV 팔레스타인 지역의 해안선을 정착 할 때, 함께 가져다 쓰기, 어느 알고 유목 질량을 emimithisan, 그 후에 그들은이 정착, 역사적 성취와 이름을 esfeteristhisan. 또한, 그들은 마케도니아 이름으로 Skopjans에 의해 달성된다. 페니키아 이름은 그리스에 알려져 외에. 발칸 CPD 드로아의 무엇이든 Daris 신부, 그는 손바닥에 쓴 호머의 일리아드에서 가장 오래된 잎, 이는 Aelian은 그가 본 것을 말한다. 역사가 Douris는 피닉스에 편지를 기인, 아킬레스의 교사. 페니키아 우리는 우리가 편지를 발견 말, 사실 음절 무엇 있었다. 모음이없는, 패널 목재 또는 점토 정제 echaraxan하지, 또는 자갈, 도 구슬. Adiefkrinisto 정확히 쓴 남아있는 페니키아. 한 가지 오늘 확실하다: 아무것도 작성하지. 무엇이든의 M.Minoide IN이 "칼리오페는"논문 쓰기: "핀다 로스는 문자 아테네라는 가사가 발명 한 의견이다. 요세푸스는 아테네라는 가사가 발명 한 방법 문자 nagnomi 시도. 야자수와 유대인이 같은 기원 얼마나 요세푸스는 설명하고자 (아마도 그가 유대인 이었기 때문에), 하지만 확신하지, 가장 오래된 문명 때까지이 사람들을 제시하기 위해 너무 과장 히브리어 이벤트 때문에. 또는 우가 릿, 고도, 의 유적 라 타키아의 도시 근처에 위치하고 있습니다 (시리아 북부) 그리고 발견 1928. 도시의 번영은 12 세기에 15에서 기간에 위치. 예를 들어. 오늘날이 지역은 라스 삼라라고. 도시의 역사를 아는 것은이 지역에서 실시 고고 학적 발굴을 기반으로, 프랑스어 고고학자 클로드 페르 스트라스부르 대학의. 태블릿 점토는 도시의 역사의 중요한 사건을 기록. 우가 릿은 원래 이집트에 속국이었다 보인다, 다음 헷에서, 키프로스의 그리스와 크레타과의 무역은 상당한 동안, 발굴에서 발견 된 풍부한 도자기에 의해 입증. 4 개 국어를 사용 evrethisan 설형 문자 기호로 작성, 도시가 대도시 중심 이었다는 것을 증명, 아카드어 몰려있는, 헷, 크레타에서 그리스, 미케네. 우가 릿에서 4 개 국어의 테살 리아 Kypro.Ektos 서면 일곱 가지를 사용. 이야기 피니 키아 줄 수 있도록 우리는 오늘 먹고. 모든 문명화 된 사람들을 모아 쇼핑 센터, 모든 문명화 된 사람의 창조가 될 것. 오늘 더 많은 돈이 이동하기 때문에 스위스이나 돈을 efyire하지 않음, 그리스가 epigainon 때문에도 페니키아에는 알파벳을 efyire 없습니다, 이집트와 아시아. 손바닥이 함께 설형 수식을 사용 30 포인트, 이는 거의 모든 방문자와 의사 소통을 일부 언어에서 일반적이었다. 거기에 주민들은 그들이 Baalism와 덕을 믿었다, 그러나이 지역의 일부 이벤트는 구약 성경에 대한 관심을 확인하는 것 때문에 (약 엘리아스 사기꾼 등), 유대인 적합 손바닥의 이론 홍보하고 초 우가 릿 기록했던 angixei.I하는 심각한 과학자를 떠나 22 symfonogrammata이있는 경우에만 기인 22 제 2 기입 symfonitario이 고려 될 수 있도록 혀 밑에. 그러나 여기서 알파벳입니다 ;

또는 팜스의이 이론을 mikrozoi, 그는 영어 고전 S.G로 쓰는 시간에 유럽에 소개. 그의 작품에 Rembroke (그리스의 유산, 옥스포드 대학 언론 1994) 말씀 : "손바닥에서 역사 정보를 탈출 역할 중개인을 제공했다. "그리스에 미개한 및 시정촌으로 선택된 백성"의 지혜와 문화의 캐리어 인 역할. 중세 후기에서, 근본주의와 계몽주의는 점에 도달했다된다, 그들은 그에게로 Ieftha 이피 게 니아 아가멤논의 딸의 딸이되고 싶어요, 방주로 듀 칼리 온, 티레시 아스 IN Moisi 또는 왜곡 등의 오르페우스, 등 사탄과 Faethona. 에서는 1599 그러나 인도에 영국 선교사를 방문, 여기서 언어 적 관심의 이동이 있었다, 언어의 비교 국가 문법에 의해. 필요성되게 선교사들이 보여이나 유럽 언어 (즉 그리스어) 물론 일부 아시아에서 유래 할 끊긴 부하한다, 순서 구약 성경에서 우리를 인도하고 우리에게 언어 이야기와 pistefoume.Oi에 좋은 유대인의 선하심을 준 그들에게 좋은 유대인들에게 감사의 언어의 유사성은 현명한 유럽의 많은 관심의 분위기를 만들어 통지, 그, 여행, 공부, 돈은 부유 한 유대인에서 오는, 그들은 유럽 언어와 인도의 단어 사이에 많은 대응이 있다는 것을 발견. 어디 다음 페니키아 될 것 1798 언어 zendikis의 고대와 친 화성이 들어 Sauto 바르톨로메«파도바 이탈리아어 선교사 Paulinus의 책 출판 (즉 고대 페르시아어), 산스크리트 (즉, 고대 인도) 독일 ", 이는 큰 인상을 발생. 그 홈런을 판단하는 옷걸이이 어떤 인상을 발생하지 않습니다. 비교 연구 이후 많은 사람들을 계속했다. 언어학의 창시자는 프란츠 BOOP 간주됩니다, 사람의 1816 주요 유럽 언어와 인도의 공통 기원을 efyire, 아르메니아의, 페르시아어 등. 그러나 공통의 기원 무엇인가 ; 베이루트 베이루트의 도시, 그는 심 수비 리아 딸 Adonidos과 금성에서 이름을했다. 다마스커스 시리아의 현재 자본 Alimidis 헤르메스와의 아들에 의해 다마스커스의 onma했다, 아카디아 (St.Vyzantios). 고대 그리스 식민지은 시돈이었다. 그러나 트로이 목마 시간에 자신 Menelaos을 방문한 왕 기부 가치 분화구의 Faidimos 그. 이 Menelaos 달인 것을 특징으로 echarise 분화구이 자신을 인정 ((d),615-619). 아약스의 Teukros 형제는 왕 Vilos에서 시돈과 가진 도움말에왔다, ekyriefse 키프로스 내장 살라미. 또한 Sidona Falla의 왕은 더 Achaious와 트로이 목마와 연합하지 Sarpidona 조언. 가이사랴의 유세비우스는 LiCl을 IN 도시의 모든 것을 설립을 제공합니다, Eloim의 헤드 (신들의), 상관 토성 그리스. 드레싱은 아존 아들 Irakleous에서 그 이름이. 사이의 1150-1050 크레타는 팔레스타인에 정착. 무엇이든 Bratsiotis 하나님 다곤은 합금 가나안와 크레타 섬 신성 (神 性)이라고 생각합니다. 베들레헴에도 불구하고 대도시 블레셋 발견. tafois의 블레셋 사람을 찾을 수 그로밋 당이, 실버 및 도자기, 미케네 예술을 보여줍니다. 존재 크레타, 팔레스타인 언급과 구약에서한다 : 스바냐 V4-6 – 조엘 장 C., 6 - 이사야 장 전, 12 - 에스겔의 장 JV, 16. 유대인에 대한 더 나쁜, 창세기 KG3-4 유대인의 최고되었습니다 누가 어떻게 아브라함 언급, 그들은 낯선 Palaistini1100pch에 있음을 나타냅니다. "동쪽의 사람들"프로젝트에서 무엇이든 Koumaris 교수는 헷 오래된 아시아 사람들이 있다고 말한다, Aigaiatikis에서. 히타이트 족은 셈족에 속하지 않았다. 유럽의 형태, 특히 지중해를 닮은. Loannis 파사 그들 M. 아시아 UNDER에 나타납니다 2000 삽입 BC 유래. 피닉스에 관해서는, FROM 이름 피닉스 세대오고 Inachou, 아르고스의 고대의 왕. 결국 단지 알파벳 팜스을 찾을 수 없습니다, 그러나 심지어 도시 그리스인에 의해 설립. 저자는 이름 foinikeia 문자를 고려, 당신이 쓴하는 붉은 색의. 그들이 쓴 경우 다른 사람이 이름을 손바닥에서 오는 생각은 잎. 그러나의 홍수 Defkalionos 후, 메모리에 보호 편지, Pelasgon 제외, 야만인의 planithenton의 af'Ellados 지역. 다른 문법은 명확하게 문자 Pelasgic 전화. 다른 사람들은 어떻게 크레타 섬 편지를 말한다, 어떻게 다른 사람들이 아킬레스의 전 교사입니다, 피닉스, 하지만 다른 문자가 수은을 가져하는 방법을 말하는 사람이 있습니다, 새겨진 손바닥은 "헤르메스 CPD 야자 잎으로 자신의 위치 par'imin의 NOT Fassi은 자연이 인류 당 katapemfthinai 서면 어떤 발언을"잎. 기타 저자는 시시포스는 편지를 발견하는 방법을 말한다. Euripidis와 스테시 코러스는 Palamidis 주장, Suidas 보조 정리 -Samion 자치제 동안- 그는 편지를 사모 아테네 동쪽에게 전달 epinoithisan 것을 고려. 한 분수에 파 포스 비문, 또는 비문 델파이 용기 "Amfitrion의 m'anethike는 tilevoaon에서 처리", 또는 호머의 증언은 "판 ptykto이 많은 thymofthora Grapsas CPD"벨레로폰 IN 언급 할 때, 그의는 오르페우스를 작동, 또는 디오니시오의 증언, 아리스 및 많은 다른 사람의 학생은 그리스가 트로이 전쟁이 오래 전에 기록 된 제안, 잘 전에 자연적으로 세계 손바닥에서 발생. 처음에는 그리스 16grammata했다: (A),(B),(C),(D),(E),(J),K,L.,M,N,는,P,피,미,티,컴퓨터. Simonides는 H를 첨가,오 오,O,Y와 G Palamidis가 발명되기 전에 I.,F,X,Z. 이 그것이 사실이라면, 인식 호머. 목을 찾는 일부 속성,F,X,코스 시러큐스의 Epicharmus에서 Z, 카드 모스의 현대적인 사람이었다. "는 Foinikeia 글자라고했다, fisin..Eteonefs 및 Menandros로, 역사로, 때문에 CPD petalois foinikikois egrafonto, 오페라 kreitton의 Estin의 말하다, 그 페니키아 여성 스스로의 마음, 즉 "영광 (Bekker Anecd). 또는 그리스어은 정상적인 발달을 제시 : 1. 초기 단계 Eikografiko 2. 상형 문자 3. 음절 4. Fthongografiko.

인도 서부에 Behistun에서 쓰는 설형 문자는 그리스어 글과 인질의 위대함을 주도 적이있다. 키프로스 선형 B는 이미 디코딩 된 깨지지 아주 명확 그리스어를 표현. 선형 B는 선형 (A)의 진화입니다(Tsikritsis 선형 B의 ekd.Vikelaias, 이 개발에도 내셔널 지오그래픽에 따라 ekd.Ell.t.6,1999) 및 Ventris와 채드윅에 의해 해독 1952. 관련 징후가 발견 한 것은 에반스 1900 크레타, 같은 라운드 Eptanese 등 등, 중앙 그리스 펠로 폰 네소스.

그리스어 상형 문자에서 가장 중요한 것은 파이스 토스 원반입니다, 이 에칭 작지만 씰 지문을 표시 및 인쇄하는 첫 번째 단계를 고려 될 수 없었다.

크레타의 Arkalochori에서 발견 새겨진 명판. 모든 것이 처음부터 에반스 지원 : "선형 B와 음절 그리스 언어를 표현하는 방법. 페니키아는 크레타에서 스크립트를 접수하는 방법을 알려줍니다, 13 세기 중에있는 BC는 ​​"블레셋으로 팔레스타인의 해안을 식민지화. 가정 르네 Ntysso과 동시에 주위에: "팜스 proimotata 알파벳을받은, 그리스에도 불구하고, eutin은 "EC cretomycenean 쓰기 때문에 형성했다. 기본적으로받은 음절을 손바닥이 때문에 알파벳을 개발하지. 그래서처럼 그들은 들어서 남아. 단어 즉 DDMS 손바닥 Didymaion을 이해, 데이비드 등. 반대로 그리스어 또는 일반 개발 설정은 현재의 문자 체계의 결과, 제 만, 즉 알파벳 역사. 도리스 요소가 선형 B가 있었다로 Ventris 제기 중요한 요소는 있었다, 이동 시간 후 도리아 인 Mykinaioys, 인도 유럽 어족의 이론과 도리아 인의 또 다른 "뺨을"항복, 아파치, 또는 줄루어 및 다른 사람의 그리스어 '돌아올 수 1200 예를 들어. 그래서 항상 펠로 폰 네소스의 도리아 인이었고, 따라서 어떤 역사가 그들을 위해하지 기록하지. 고대의 작가를 작성하는 유일한 하강, 또는 Herakleidon 및 재계의 캐소드 준수 본, 펠로 폰 네소스 헤라 클리 온의 후손에서 난민의 귀환, progonikin에서와 dorikin 서 PELOPONNISOU을 (아리스토텔레스, 스트라, 큐레이터, 디오 도루스). 음극 귀성 수단, 등의 반환. 무수한의 하강은 수익을 의미합니다, 반환, 송환, Xenofon에서. 따라서 단지 상승 말 온도의 양극과 음극을 온도 드롭하지. Foinikiston의 마지막 터치는 그리스 알파벳인지했다, 글꼴 이름의 결과는 어형했다되어야 할 것이다. 그러나 요소의 어미가 변화하지 않는 eisin의 이름, 준 알파 알파 알파 TD, TD에 이렇게 베타 베타 베타. eisin 정사 때문에, 알 고대 NOT 루트 일을 간단하고 apoikiloi한다, 준 또는 간단한 Estin 및 apoikilos을 lefkotitis…"직접 않도록 지역이 perivallomen을 dyschereian하고 다양한 설정에서 그들을 syncheomen(Comm.eis Dion.Thraka는 Vaticana 댓글).

그리스는 6 천년에서 문서화 쓴. 카스 토리아 Dispilio 스승 아리스토텔레스 대학 KG Hourmouziadis, 발견 PLATE 5260 예를 들어, 가장 현대적인 방법으로 일자와 고고학 아테네 박물관에있다 된. 이 플라크는 전 세계적으로 첫 번째 또는 비문 지정되었다. 3 년 후 북부 스포 라 데스의 유라 IN 외눈 박이 거인의 동굴 "선사 시대와 고전 고대 'A.Sampson의 큐레이터는 현재 문자와 동일한 문자로 도자기 조각을 발견. 이 냄비에 일자 4500 예를 들어. 그는 자신의 고고학자 1995 밀로스는 세 번째 천년의 악기의 protocycladic 선박을 발견, 이는 새겨진 된 문자 M,X,N,K,O,P,는,(E). 먼저 에반스는 그래픽과 알파벳 그리스에서 유래한다는 견해를 표명 무엇. 미국의 잡지 "고고학"에 무엇이든 "POL은"징후 이타카의 거대한 벽에 evrethisan 제공, 2700pch의 선형. 예를 들면 : 1450pch 가장 오래된 중국어 비문 그를, 가장 오래된 히브리어 텍스트는 그를 700pch 동안. 영어의 가장 오래된 텍스트는 8 세기에 거슬러 올라간다, 독일 4 세기 AD에(주교 울 필라 스), 프랑스 인 9 세기 AD에 속한다 (스트라스부르의 서약), 이탈리아의 1150mch (kantilena), 가장 오래된 텍스트의 스페인은 10 일 세기와 12 세기 포르투갈어 날짜로 거슬러. Gortyn는 크레타의 아주 오래된 마 도시였다. 그 이름은 영웅 Gortyna에서 가져옵니다, Radamanthys의 아들 (이전 Ellotis 및 라리사라는). 미노아 시대에이 있었는지에 대한 증거는 없다. 많은 사람들은 크레타의 아주 오래된 주민의 자리로 생각하는 사람들은 그러나 있습니다 (Hdeck). 확실한 것은 이미 영웅시기에 번성 것 같다이다. 호머 (일드. (B), 646 및 고사. (C), 204) 를 호출 “teichioessan” 와 번영에 도달했다 크레타 섬 도시 중 언급. 또한 플라톤 말한다 “법” 의 (IV, 708) 번영하고 잘 지배 도시로. 그러나 몇몇 다른 사람. 그것의 번영은 지속, 약간의 변동 과정과, 로 863 m.a.ch.ch. 사라센에 의해 파괴되었다 katalithfike. 로마 점령 당시 Gortyna은 로마 총독의 자리였다. Gortys 본 마을과 텐 성도 성당 사이에 정확히 위치한 오래된 마을이었다 장소, 좌우 강 Mitropoliano (오래된 Litheos) 진행 및 것은 리비아 바다로 흘러 90 단계, 16 즉. 남쪽 킬로미터. 3. 이 영역에서 다른 연구 결과들과 그 dodekastili 발견 “큰 기호” 처음에 언급되는 더 잘 알려져있다 “Gortyna의 사본”. 그것의 기본적인 부분의 발견은지도 발견 이탈리아의 고고학자 페데리코 할 브허 때문이다 (거리) 또 다른 위대한 이탈리아 골동품, 도메니코 컴파 레티와 독일 ERN 상당한 현장 지원. 파브리. 비문은 모두 함께 발견되었습니다. 을 포함 작은 조각 15 발견 11 열의 제 구절, 19 세기의 중간에, 두 프랑스 관광객, G.. 페리 L. THENON는 내장’ 레 마을 텐 성도. 비문의이 부분은 당시의 과학계에 비문의 존재의 첫 번째 힌트이었다. 20 년 후, 또한 프랑스 인 B. Haussoulier, 발견에 벽으로 둘러싸인’ 같은 마을의 집으로 다시, 비문의 새 부품: 포함 하나 15 첫 구절 (하지만 열 (7)의 왼쪽 절반와 구절의 몇 글자 10 – 15 10 열). 그러나 때문에 F에 비문의 필수 발견. Halbherr는 위에서 언급 한. 그는 체계적으로 사이트를 발굴 및 발견, 는 1884, Gortyna의 코드의 첫 번째 네 개의 열. 그는 왜냐면 지침을 따르는 것은 발굴의 끝까지 계속할 수 없게- ο ERN. 파브리는 발견이 지난 세기의 가장 위대한 고고 학적 발견으로 간주했을 때이 비문의 중요성의 나머지 부분이 발견되었다. 의 해석, 그들은 그 말을, 그 세대를 위해 심리학자와 변호사를 고용 할 (Caillemer). 문제는 아직 많이없는 경우 그러나이 발견의 시대를 상상, 그러나, 그것은 매우 높은: 날짜 발견 된 그리스어 비문에 Gortyna 가장 광범위한 중 하나의 비문이다, 텍스트 일정한 우수한 상태 보존. 그것은 열두 열로 구성, 이들은 각각 포함 55 가사 (만 열 두번째 제외 35). 처음에 전체 라벨은 약 포함 할 것 630 – 640 가사. 갭, 전시 된 충만에도 불구하고 찾을 때, 하나는 THENON 발견 부분과 손잡이 덕분에 완료 달성되었다 1862 루브르 박물관과 발견 된 부분에 다른 감사, 우리는 위에서 말했듯이, ο Haussoulier το 1879. 지금까지 그 약을 표시 30 우리의 가사는 누락: 15 열 및 10 15 (12)에서. 불완전한은 9 열의 처음 10 절입니다. 비문은 원래 도시 법원의 원형 벽 내부에 위치 (파올리). 나중, 로마 시대, 때 비문에 포함 된 법률이 폐기했다, 돌, 있는 빨간색 텍스트 코드에 새겨 져 있었다, 사용 된, 하지만 처음에 같은 구성, 건축 자재 등, 또 다른 건물, 유적이있는 우리는 오늘 찾기. 비문 높이의 열 1,75 측정 및 폭 0,69 (몇 0,67). 그들의 편지는 잘 새겨 져 있습니다, 들리도록, 그래서 상응’ IT와 기록 및 재해 확실히에 사용되는 일부 parts.The 알파벳이 포함 제시 도리스 방언의 숙어이 있다면 쉽게 될 것 읽기 19 문자 만. 실종 즉,. 글자, O, F, X, 전자를 대체 Y 및 Z, KS, P, CP와 O. 또한 digamma을 포함: F. 이 해석은 많은 논의가 발생했습니다, 여러 측정 값은 상대적으로 수신기를 제안했다. 오래된 비문이 있었다. 미’ 이것은 또한 단어 boustrophedon 에칭 된 사실이었다, 즉. 오른쪽 등 왼쪽에서 오른쪽에서 다음 왼쪽하기. (또한 각인의 기둥 오른쪽 열에서 시작하여 좌측으로 진행 판독 주목) 그리고 오래된 형태 (모양) 많은 편지. 처음에 그래서 그들에게 사인 프로그램을 만든 3000 년 이상. O Comparetti 및 Caillemer하지만 거의 페리클레스의 세기에 만들어 하락, 아니 망치거나 그리스를 원하는 방식으로는 기원전 5 세기에 어딘가에 어느 날 아침 일어 났는데 모두 발견하기, 일과 지난 세기없이. Gortyna의 코드 데이트의 어려움이 데이터에 참여할 예정이며, 고대 한편에서와 매우 정교한 다른 법률 기관에 수치 (Caillemer). Gortyna의 코드의 고대를 받아들이는 사람들에 대한 인수는 아무 문서에 비문이 언급되지 않은 사실이 될 수. Gortyna의 코드에 의해 추격 확실히 할 때, 쓰기가 발견되었다 (코드가 작성되면). 위해 알파벳을 만들 수있는 그리스에 도달, 그들은 원시 글에서 시작했다, 오늘날 우리가 알고있는 완벽에 결과에. 미노아는 처음 상형 문자 기록의 종류를 사용. 그런 다음 그들은 선형을 사용 ((A)) 및 Achaeon의 유병률은 도입 또는 선형 ((B)). 암호 해독 선형 B는 영국의 무선 사업자 Ventris에 의해 만들어진, 이 시대에 그 확인, 크노소스는 이야기 같은 언어는 Achaeans 언어이다. 상형 문자는 그리스에서 크레타에서 건물 시작, 만 섬에 그리스어를 구사하는 문화에 상승을 부여하기 때문에. 그리스 그리 자기 발명과 회화와 표음 문자이다. 각 그리스어 상형 문자는 음성 값을 갖는 객체를 나타냅니다. 그리스어 방언의 차이는 행 A와 B의 차이점을 만들어, 현재 주요 방언을 선사 그리스어 영역을 나타 내기 위해 표시되는. 우리가 다른 소리 값으로 단순히 선형 테살 리아 상형 문자에 있거나 의심 할 여지가 없다, 이는 사투리 동일한 개체의 이름을 말한다. 그것을 만들 선형은 선형 객체 표현이 아닌 아이콘이하는, 두 번째는 소모 예술적 손 서열 시간을 쓰고 싶다 때문에. 또는 선형 경전의 연구에서 정체 아무도 의도적 또는 비 의도적으로 음가 모든 단어 번역이 지역의 관용구를 다시 수행해야하는 언어와 숙어를 따르는 것이 실현하지 때문에, 각 단어의 의미를 가진 그리스 세계의 각 지리적 지역에서 사용하는, 심지어는 오늘 미노아와 미케네에 있었다. 에이 도니아의 동의어 사전에서 읽기와 상형 문자 쓰기의 번역에 즈음, 그 발행 또는 일요일 사진 28/01/96 우리는 그리스 글리프와 선형을 기록하는 방식을 이해. 그리 IN sfendolis의 성능에, 우리는 단어 SARE 단어가 사리에서 유래했다. 에서 Hesychius 단어 Laconians과 손바닥 산업을 의미. 사실 우리가 여자에게이 비문에서 손바닥 지점을 보유하고. 따라서 우리는 음절 SA 함께이 사건을 peristanetai하기 위해 우리가 이미지로 피닉스를 호출있는 단어의 첫 음절의 사용. 모든 경전은 지역 방언으로 고대 그리스을 묘사 것을 알고, 글리프 및 확장 음절 기호 A와 B에 의해 검토하기 시작. 또는 그리스가 눈으로 본 것을 인상을 시도, 상형 문자가 수천라고 결론을 우리를 인도. 음절이 증가 다시 연결 방언, 같은 이미지를 여러 음가가 기인으로 인해. 여러 이미지로 표시되는 음절은 상기 동일한 음절로 시작하는 이름 및 항목 복수. 언어 단어의 풍부한 데, 우리는 상형 문자와 음절 것이 얼마나 계산할 수 있습니다.

예 :

• MO (gram.V) 소 머리 = MO - schos • CR (gram.V ) 고수의 과일 = CR - Liandris • KI (g. (B)) 계획 용기 = 스와 - LIX • NI ( g. (B) ) 계획 삐죽 = NI - kylea (크레타의 입술을 삐쭉 거리다) • I ( ierogl.) 패턴 네일 = H - 래리 • KY (g. (A),(B)) 그리기 조류가 발생 = KY - knias 독수리입니다 • Y (g. (A),(B) ) 선박 방향타 초안 = Y - 값 (키) • NAD (ierogl.) 선박 설계 NAD = - g • 무엇 ( ierogl. 및 g. (A),(B)) 초안 삼각대 = T1 내지 - ENV (삼각대)

그 징후 선형 형태는 Linear grafi.Kathe 스크립트. 쓰기의 가장 오래된 종류, 우리는 그리스어 지역에서 발견, 크레타 섬은. 크레타 세 쓰기 시스템을 발견, 상형, 선형 및 선형 B. 크레타, 그리스에 걸쳐 사용이 쓰기 시스템, 와 알파벳에 주도. 영어 고고학자 아서 에반스 (1851-1941) 그는 섬에 자신의 관심을 돌 렸습니다과 1900 크노소스의 언덕 "머리"에 발굴을 시작했다. 발굴에서 선형 기호 점토판 많은 수의 빛을했다. 선형 미노아이 작성 에반스는 두 단계를 구분: 선형, 이는 선행, 및 선형 B. 선형 미노아 쓰기의 첫 단계 사이에 일어난다 1750 고의 1450 예를 들어, 에 대 한, 두 번째 단계는 약 크레타에 나타낸 반면 1400 예를 들어. 특히 선형 A의 증상은 크레타에 걸쳐 발견, 및 선형 B와 징후는 크노소스에서 온. 선형 A의 텍스트의 큰 컬렉션으로 구성 150 점토판에 대한, 남부 크레타에서 발견, 오늘의 삼위 일체에. 이러한 징후, 그 중 많은 다진된다, 농산물을 중심으로 목록을 것 같다. 선형 A의 다른 징후가 파이스 토스를했다, 크노소스, Paleokastro, 크레타의 다른 위치와 Archanes의. 선형 그래프의 기호는 네 가지 범주로 나누어 질 수있다: (a)) 숫자와 통계. (b)) 보컬. (c)) 합성물. (d)) 표의 문자. 음성 기호와 표의 문자의 차이와 구분이 항상 명확하지 않다. 선형 B. 에반스는 단지 크노소스에서 사용했던 의견을 표명했고, 들어 그 초기 14 세기 BC에서 궁전의 파괴 후 사라. 에반스는 선형 B는 " '왕의 철자의 일종이다 가설을 만들어, 궁전의 서기관들에 의해 개발되고 크노소스에서만 사용. 그러나 이론은 논박된다, 증상은 선형 B 본토 그리스에서 발견. 직선 A 및 직선 B의 시스템의 관계를 정확하게 판단 할 수 없다, 그것은 불가능으로 정확하게 결정하고, 시간이 크레타에 두 개의 기록 시스템을 시작하고 중지하기. Πιθανόν και τα δύο αυτά συστήματα γραφής να χρησιμοποιούνταν παράλληλα για κάποιο χρονικό διάστημα. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Θήβα, 미케네, Ορχομενό, Τίρυνθα, Ελευσίνα και άλλες περιοχές, βρέθηκαν σύμβολα πάνω σε πιθάρια, όμοια με τα σύμβολα της γραμμικής γραφής Β. Πήλινες όμως πινακίδες σε γραμμική γραφή Β βρέθηκαν στο μυκηναϊκό ανάκτορο κοντά στην Πύλο κατά τις συστηματικές ανασκαφές που έγιναν από τον Carl Blegen το 1939. Τις πινακίδες αυτές της Πύλου εξέτασε και δημοσίευσε το 1955 ο Emmet Bennet. Όπως είναι ευνόητο, η ανακάλυψη των ενεπίγραφων πινακίδων, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα, 인해 큰 관심. 많은 과학자들은 이러한 징후의 텍스트를 해독하기 위해 노력했다, 만족과 긍정적 인 결과없이. Αυτός όμως στον οποίο ανήκει η δόξα της αποκρυπτογράφησης των πινακίδων σε γραμμική γραφή Β είναι ο Άγγλος αρχιτέκτονας Μ. Βέντρις. Στο Βέντρις είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση οι εργασίες του Έβανς και εργάστηκε επίμονα και με μεγάλο ζήλο, για να αποκρυπτογραφήσει τη γραμμική Β. Η μεγάλη του προσπάθεια αμείφτηκε. 는 1952 δημοσίευσε τα συμπεράσματά του, με τα οποία αποδείχνει ότι η γραμμική γραφή Β είναι ελληνική γραφή. Η γραφή αυτή ονομάζεται πλέον «μυκηναϊκή». Οι πινακίδες όμως που διαβάστηκαν δε μας δίνουν ένα ιστορικό κείμενο, αλλά είναι όλες κατάλογοι των αντικειμένων και των περιουσιακών στοιχείων που είχαν οι άρχοντες και οι μεγαλέμποροι της εποχής εκείνης. Συνεπώς οι πινακίδες δε μας δίνουν πραγματικές ιστορικές πληροφορίες. Τα σημεία της γραμμικής γραφής Β, που παρουσιάζει μεγάλη συγγένεια με την κυπριακή, μπορεί τώρα να διαιρεθούν σε δύο βασικά είδη: (a)) ιδεογράμματα (b)) συλλαβογράμματα.

Η γραμμική γραφή Β είναι βασικά συλλαβική γραφή. Διάφοροι επιστήμονες έχουν εκφράσει ορισμένες αμφιβολίες για τις φωνητικές αξίες, που απέδιδε ο Βέντρις στα γραφικά σύμβολα και για τους κανόνες ανάγνωσης των κειμένων που πρότεινε. Γενικά όμως σήμερα δεχόμαστε την αποκρυπτογράφηση του Βέντρις. Είναι γνωστό ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο αξία αυτή καθαυτή αλλά και φορέας αξιών. Η αποκρυπτογράφηση της γραμμικής γραφής Β από το Βέντρις έριξε φως στην ιστορία του αρχαιότατου ελληνικού πολιτισμού, που υπήρχε στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη πολλούς αιώνες πριν από την ομηρική εποχή. Παρά το ότι οι πινακίδες σε γραμμική γραφή δεν περιέχουν πραγματικές ιστορικές πληροφορίες, βεβαιώνουν ότι η γλώσσα αυτή είναι η ελληνική και διαφωτίζουν πολλά σημεία του ιδιωτικού και κοινωνικού βίου των Ελλήνων κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Τό σημερινό αλφάβητο είναι τό επικρατήσας Ιωνικόν-Αττικόν. Κάθε Ελληνική πόλις-κράτος διέθετε ιδικόν της αλφάβητον. Οί πολύ μικρές παραλαγές τού κάθε αλφαβήτου τό έκαναν νά διαφέρει κάπως από τά υπόλοιπα. Τό Ιωνικόν είχε αρχικώς 27 γράμματα, τό Κορινθιακόν διέθετε 24 γράμματα, τό Κρητικόν 21, τής Μιλήτου 24, τό Χαλκιδικόν 25. Αυτό ακριβώς έλαβαν οί Λατίνοι καί πού τώρα τό χρησιμοποιεί όλος ό κόσμος. Από Ελληνικό αλφάβητο κατάγονται επίσης τό Ετρουσκικόν, τό Κυριλλικόν, τό αρχαίο Φρυγικόν, τής Λυκίας, τό Λυδικόν, τό Αρμενικόν, τό Κοπτικόν, τό Γοτθικόν, τό Ρουμανικόν(παρόμοιο τού Λατινικού).

Τό κάθε γράμμα τού Ελληνικού αλφαβήτου περιέχει μία σταθερή κωδική σημασία τήν οποία εισάγει κυριολεκτικώς ή μεταφορικώς ώς επιμέρους έννοια κάθε λέξεως στήν οποία ανήκει. Σοβαρή γλωσσολογική καί ετυμολογική προσέγγιση έχουν κάνει οι Δωρικός καί Χατζηγιάννης. Περιληπτικώς μαθαίνουμε ότι :

Τό γράμμα Α(άλφα) ώς αρχή, ανάπτυξη καί δημιουργία (αλδαίνειν, κάνω κάτι νά αυξηθή. Ή έννοια τής αύξησης αναδεικνύεται στά παράγωγα τής ρίζας αλ.). Τό σχήμα τού γράμματος εικονίζει κλίμακα ανόδου, έναρξη, αρχή ανάπτυξης (τό δωρικό άν γίνεται τό αγγλικό on). Τό στοιχείον παρά τό άλφω, τό ευρίσκω.ευρέθη πρώτον γάρ τών άλλων στοιχείων : αλφάνω = ευρίσκω, κτώμαι καί αλφή = κτήσις. Τά στοιχεία τούς σύμπαντος: αήρ, αέλιος, αιθήρ, άρουρα, αία, άλς, αρχή καί άνθρωπος. Από τήν λέξη τού Ομήρου άλφεσίβοιαι, οί Σημίται επήραν τό αλφή, άλεφ = βούς τό οποίο μάλιστα είχε φωνητική αξία σίγμα.

Τό γράμμα Β(βήτα) ανάγεται στό ρήμα βώ, βοώ, βοή ό ήχος τού δυνατού ανέμου (Βάγχος υπό τήν έννοια τής μανίας μέ φωνές καί κινήσεις). Τό βήτα μπορεί νά εξηγηθή ώς τό επιβαίνον- τό αναβαίνον- τό βαίνον επί (후) από τό πρώτο γράμμα. Τό σχήμα δέ τού γράμματός παριστά διαδοχικούς βουνούς μέ προεξοχές καί βυθίσεις. Θυμίζει ιστόν μέ αναπεπταμένα ιστία(φουσκωμένα πανιά).

Τό γράμμα Γ (γάμμα) έχει σχέση μέ τήν γή (ό ήχος τών εργαλείων χτυπώντας τήν γή). Από τήν ετυμολογική υπεροικογένεια γα-γεννώ-Γαία- γάμος- γενεά, ή σαρκική καί νοητική γέννηση, ανάπτυξη ή ανατροφή ή καλλιέργεια ή κατεργασία τής γής ή φυσικών αντικειμένων. Ή γωνία είναι ακριβώς δύο συνατώμεναι ευθείαι, γόνυ-((a))γκών καί (ερ)γαλείον τό οποίο συρόμενον επί τής γής προκαλεί τόν ήχον Γ..γ..

Τό γράμμα Δ(δέλτα) μέ σχήμα τίς εκβολές τών ποταμών καί τής μετόπης τών ναών. Έχει σχέση μέ τήν έννοια τού τεχνήματος, τής μορφοποιήσεως, τής απεικονίσεως τού θαυμαστού, τού πνευματικού, τού νοητού, τής κατανίκησης τών δυσκολιών (διδασκαλία-δημιουργώ-δάω = μαθαίνω). Τό γράμμα Δ(Δέλτα) έρχεται από τήν γραμμική Β απ’ευθείας, όπως καί άλλα. Ό παραγόμενος ήχος πιθανον νά προέρχεται καί από τόν δούπον, τόν ήχον δηλαδή έκ τού δελτοειδούς πελέκεως. Ό Πλάτων στόν Κρατύλον ομιλεί διά τήν δύναμιν «τής τού δέλτα συμπιέσεως).

Τό γράμμα Ε(έψιλον) παρουσιάζεται στίς προθέσεις έν, έκ, έξ, ές καί επομενός δηλώνει τό μέσον, τό πέριξ τινός ή τήν επέκταση, απόσταση από κάποιο σημείο εκκινήσεως ή αναφοράς (ειμί = είμαι, υπάρχω σέ ορισμένη θέση καί τί είμι = έρχομαι πηγαίνω). Τό ανοικτό τού σχήματος τού Ε ζωγραφίζει τίς έννοιες πού εκπροσωπεί.

Τό γράμμα Ζ(ζήτα) δηλώνει τήν έννοια τού βράζω, κοχλάζω, θερμαίνω ζάω/ζέω. Ή έννοια τού αναβρασμού καί τής άτακτης περιστροφικής κινήσεως στήν ζάλην καί στό ζωρός ό φλογερός, δυνατός. Τέλος στό Ομηρικό ζώω, φανερώνει ενέργεια δράση καί ορμή. Τό γράμμα Ζ αναλύεται σέ Σ καί Δ, όθεν σ-υριγμός καί δ-ούπος. Διά τού σχήματός του συμβολίζει τήν γεφύρωσι δύο άκρων, ζεύγνυμι.

Τό γράμμα Η (ήτα) προκύπτει από συναίρεση ή αντέκταση. Τό (는) στίς διαλέκτους τής αρχαιοελληνικής αντιστοιχεί στό δωρικό ((a)), τό μηκυναϊκό (εjε), τό αττικό (ει). Ή αντιστοίχιση τού δωρικού καί ιωνικού ((a),는) δίδει τό εμφατικό καί ερωτηματικό (또는). Τό ήτα έκ τού Η καί ΤΑ, μακροφωνία τού άλφα. Τό σχήμα του είναι μεταλλαγή τού σχήματος Α καί αρχικώς καθώριζε τήν δασείαν πνοήν.

Τό γράμμα Θ (θήτα) εκπροσωπεί τήν θέσιν, τόν ρόλο, τήν τοποθέτηση εντός μίας περιοχής. Εκπροσωπεί καί τήν αίθουσα, τήν εστία, τήν οικία, τήν θαλπωρή (θρόνος, θρανίο, θώραξ, θέω = τρέχω στήν έννοια τής θέσεως είναι καί ή προσέγγιση.

Τό γράμμα Ι (γιώτα) δείχνει τήν κατεύθυνση τού ορθού, τής ευθείας, τής κατευθύνσεως, τής πορείας πρός τό σημείο ή τόν στόχο (ιάλλω = πέμπω, ρίχνω καί ίεμαι = σπεύδω καί ιθύς = ευθύς). Ιώτα τό στοιχείον, παρά τόν ιόν τών ιοβόλων ζώων. Ώς πώς γάρ ό ιός είς ορθόν βαδίζει ώ καί πέπρωται, ούτω καί ή τούτου γραφή ορθή ούσα, ιώτα καλείν ηνίξατο ή από τών ιών τών βελών.

Τό γράμμα Κ (κάππα) δηλώνει τό περιεχόμενο,τό περιλαμβανόμενο (κάπτειν = αρπάζω, κάρα = περίβλημα, κιβώτιον ). Ή ετυμολογική υπερκατηγορία κα- καί οί ετυμολογικές τής οικογένειας, ώς τό ρήμα κάπτω, καλύπτουν τό περιεχόμενο τού γράμματος κ , γιά τήν ονομασία τού οποίου προτείνεται τό καπ-fa ή κάππη (αφομοίωση χειλικών π,에프). Τό σχήμα τού γράμματος εικονίζει παλάμη τεταμένη πού κλείνει τρεπόμενη σέ λαβή. Τό Κ γεμάτο κάμψεις καί γωνίες, αποτυπώνει τήν έννοια τού κόπτω καί κάμψεως, πιθανόν ηχοποίητον.

Τό γράμμα Λ (λάμδα) εκπροσωπεί σημασιολογικώς τήν ετυμολογική υπερκατηγορία λάβ- πού καλύπτει τήν λείανση ή απόξεση ώς απόληξη υλικού καί τό αποτέλεσμα ή προιόν τής λειάνσεως, τήν στίλβωση ή λάμψη οπότε καθίστανται συγγενείς οί λέξεις : λά = λίθος, λάχος = μερίδιο, λάζομαι = αρπάζω κτλ. Τό σχήμα τού γράμματος είναι τό σχήμα λειαντικού αιχμηρού εργαλείου. Καί στό Λ ό Πλάτων λέγει: η γλώττα ολισθαίνει έν τώ λάμδα, ωνόμασε τά τέ λεία καί αυτό τό ολισθάνειν καί τό λιπαρόν καί τό κολλώδες..Ως πρός τό σχήμα του ενθυμίζει λαβίδα, λαμβάνω, λεία, λαύω. Κατά Ηρόδοτο Θ 117 απεικονίζει τόν φωτισμόν πρός πάσαν κατεύθυνσιν

Τό γράμμα Μ (μί/μύ) περιλαμβάνει τήν υπερκατηγορία (μά- εκ-μαίευση )πού έχει τίς σημασίες γεννέσεως, μητρότητος, τήν χρήση τεχνασμάτων ή μηχανευμάτων (στήν μάχη). Ή μαιευτική μέθοδος χρησιμοποιείται στή απόσπαση αλήθειας καί εκμαθήσεως. Ή ονομασία τού Μ(μύ/μί) αναφέρεται στήν εκφώνησή του μέ μυγμό (μέ ήχο μύ) μέ τήν συμπίεση τών χειλεών. Τό σχήμα τού γράμματος είναι ώς τών μαστών τής γυναίκας καί προφέρεται διά κλειστών χειλέων. Έχει παρομοιασθή καί μέ δύο κλειστά χείλη: τό Μυ τό στοιχείον, ότι μυγμός τινα έχει ή τούτου εκφώνησις, μυγμός δέ έστιν ό τού μύ ήχος διά τού μυκτήρος εξερχόμενος.

Τό γράμμα Ν(νύ/νί) παίρνει τήν ονομασία από τόν νυγμό πού έχει ή εκφώνηση, αλλά καί ή παράστασή του ώς κωνικό μυτερό άκρο, αιχμή πού κεντά, τρυπά. Τό (ν) είναι ό χαρακτηριστικός φθόγγος τών λέξεων γνάθος-κάναδος-σιαγών, πού έχουν σχέση μέ μυτερούς όδοντες μέ τό κακαμμένο γωνιώδες σφηνοειδές κωνικό σχήμα τού γράμματος Ν. Έχει έννοια συνεχούς κάμψεως ώς φθάνει σέ γεωμετρικό όριο τήν καμπύλη, τήν δημιουργία περικαλύμματος, περιτυλίγματος ή περιστροφής τού περιβλήματος γύρω από τό σημείο αναφοράς. ( ή κάλυψη αυτή δίδει τήν κατασκευή καλιάς-καλύβης, οικίας, κναfος-ναός ). Ή νύξις οδηγεί στήν εκροή, οπότε έχουμε τά ομόρριζα νερό. Τό νύ είναι σχετικό μέ τήν αναπνοή, ανάσα, ρίνες. Ό Πλάτων λέγει: Τού δ’αύ νύ τό είσω αισθόμενος τής φωνής, τό ένδον καί τό εντός ωνόμασεν.

Τό γράμμα Ξ (ξί-ξύ) ετυμολογείται έκ τού ξύω, στιλβώνω, τρίβω. Παράγωγα ξαίνω, ξύνω, ξύλω (τό εξεσμένον). Ή έννοια τού ξηρός, στεγνός δίδει τήν σημασία τού διαυγούς, οπότε έχουμε τόν Ξανθό. Τό σχήμα τού γράμματος είναι τής επαλληλίας ξέστρων ή κτενών. Τό στοιχείο παρά τό ξέεσθαι έν τώ γράφεσθαι τών άλλων πλέον. Αρχικώς εγράφετο ώς ΚΣ, ΓΣ, ΧΣ.

Τό γράμμα Ο(όμικρον) σημασιολογείται από τό σχήμα. Παραδείγματα πού δείχνουν τήν σημασία τού όμικρον ώς κλειστού περιφραγμένου στεγασμένου κυκλικού χώρου, αλλά καί κατά τήν έννοια τού ολοκληρωμένου, τού περατωθέντος, τού έτοιμου (νόμος, δόμος = οίκος, βόθρος, δόλος υπό τήν έννοια τής φάκας, λοβός, οχετός δηλαδή σωλήνας κτλ.). Τό σχήμα του είναι κύκλος παρόμοιος πρός τό στρογγύλεμα τών χειλών όταν ό φθόγγος εκβάλλεται.

Τό γράμμα Π (πύ/πί) ονομάζεται από τήν λέξη πύ-λη. Έχει τήν έννοια τής προσβάσεως, προσπελάσεως. Τό πί προφέρεται κατόπιν πιέσεως τών χειλέων. Πρόμοιον καί τό σχήμα αυτού, δύο στήλοι επί τών οποίων τοποθετείται πλάξ ώς σύμβολον πιέσως.

Τό γράμμα Ρ (ρό/ρώ) ονομάζεται από τό ρήμα ρέω-ρώ, δωρικόν ρόα πού καί στόν Όμηρο απαντάται μέ τό ρ καί όχι μέ σρ πού πάντοτε οδηγεί σέ δωρική αφομοίωση σρ = ρρ. Τό σχήμα τού γράμματος παρουσιάζει ροή από κεφαλή ή κρίνη. Ό φθόγγος τού Ρ μιμείται κυρίως ήχον ρέοντος υγρού. Τό στοιχείον παρά τό ρέω, υγρόν γάρ εστί καί ευμάλακτον καί ώσει έλαιον ρεί.

Τό γράμμα Σ (σίγμα) συγκροτείται από δύο αιχμές, αναφέρεται στό σίγυνο = ακόντιο, δόρυ. Ή ρίψη βολής παράγει στόν αέρα χαρακτηριστικό συριστικό ήχο, οπότε καί ή ρίζα συριγμός, σύριξ (μουσικός αυλός)σίδηρος καθ’ότι τά δόρατα ή ακροδοράτια ήταν σιδηρά. Τό σχήμα προέρχεται από τήν συστοιχία δύο αιχμών δοράτων V+V.

Τό γράμμα Τ (τάφ) αντιστοιχεί σέ συμβολισμό ορθίου άνδρα ώς πρός τό ύψος καί τόν κορμό (Ταύς = Μέγας, Τευταμίδης ισχυρός). Ό Πλάτων τό χαρακτηρίζει ώς χρήσιμον φαίνεται τής στάσεως. Ό φθόγγος ταύ μιμείται τόν κρότον εργαλείου, ενώ τό σχήμα του θυμίζει εκτός άλλων καί σφυρίον.

Τό γράμμα Υ (ύψιλον) παριστά υποδοχείς γιά υγρά ή κοιλότητες καί κυρτότητες. Ενδεικτικά κύπελο, λύχνος, αμφορεύς, έγκυος, κύμα, κρύπτη κτλ. Τό Μυκηναϊκόν ιδεόγραμμα είναι ίδιο μέ τό Υ καί εσήμαινε υγρόν. Καί τό ύδωρ όμως επίσης μέ Υ. Είναι φανερό ότι εκφράζει κοίλο ή κυρτό.

Τό γράμμα Φ (φί/φύ) ώς έκ τού σχήματος τού Φιμού (σφιγμού) χαλινάρι, φίμωτρο. Ό Φιμός αποτελεί θήκη ώς καί ή φαρέτρα ή βελοθήκη, τό περίβλημα ώς τό Φάρος = ένδυμα, φασκώλιον, φιάλη τό πλεκτό αγγείο. Τό Φ μιμείται κάθε φύσημα καί τό σύμβολό του είναι δύο χείλη πού φυσάνε ή δύο φουσκωμένα μάγουλα(φ-υσάω, φ-ώς, φ-ύσις, φ-λόξ κτλ).

Τό γράμμα Χ (χί/χύ) από τήν λέξη χιτών, έκ τού ότι τό εφόρουν διπλούμενον χιαστί, ώς καί τό πέπλο. Αί αποδιδόμεναι διά τού Χ έννοιαι είναι κυρίως υγρού ή στερεού πού χύνονται, σχετικόν μέ τό σχήμα τής Κλεψύδρας ή οποία μετρά τήν ροήν τής άμμου πού χύνεται. Επίσης είναι ό χ-ρόνος πού μετρά ή κλεψύδρα, χ-ωρίζει τό παρελθόν από τό μέλλον μέ τούς δύο χώρους όπου είναι ή άμμος. Ή άμμος πρίν, αυτή πού πέρασε καί ή άμμος αυτή πού έρχεται (τό παρόν στήν ουσία δέν υφίσταται).

Τό γράμμα Ψ (ψί/ψύ) εκπροσωπεί τόν οπλισμόν τών ψιλών καί γυμνών ή ελαφρών οπλισμένων πολεμιστών. Οί ψιλοί μάχονταν μέ τόξα γιαυτό τό ψ απεικονίζει τό οπλικό αυτό σύστημα (ή βάση πρός τά αριστερά). Τό Ψ είναι μεταγενέστερο καί επινοήθη διά νά εκφράση τά ΠΣ, ΒΣ, ΦΣ. Άπαντα μέ χαρακτηριστικούς ήχους : «συριγμόν έχει αυτού ή εκφώνησις καί ότι ό συριγμός ού έστι τί ή μόνον Ψι, άλλοι δέ, ότι ενός ψαύει χρόνου, διπλούν όν

». Τό γράμμα Ω (ωμέγα) ώς επανάληψη τού όμικρον, δεικνύει τήν σημασία τού τελευταίου μέ έμφαση στόν υπερθετικό βαθμό. Ό ω-κεανός = ό κείμενος πέριξ, ολόγυρα τής ξηράς. Τό σχήμα τού γράμματος είναι ευρέως ανοικτού όμικρον μέ κλειστό στόμιο, περιβάλλον πλήρως καί οριοθετών τό περίβλημα (오 오). Καί τό Ωμέγα ανήκει στά μεταγενέστερα καί εδημιουργήθη από τόν Σιμωνίδη ό οποίος ένωσε τά δύο όμικρον καί εδημιούργησε τό ω. Τά υπόλοιπα τρία γράμματα τού αλφαβήτου, τό δίγαμμα, τό κόππα καί τό σαμπί, αφηρέθησαν τό 403πΧ επί άρχοντος Ευκλείδου.

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ-ΓΑΜΑ-ΔΕΛΤΑ-ΕΨΙΛΟΝ-ΣΤΙΓΜΑ-ΖΗΤΑ-ΗΤΑ-ΘΗΤΑ-ΙΩΤΑ-ΚΑΠΠΑ-ΛΑΜΔΑ-ΜΙ-ΝΙ-ΞΙ-ΟΜΙΚΡΟΝ-ΠΙ-ΡΟ-ΣΙΓΜΑ-ΤΑΥ-ΥΨΙΛΟΝ-ΦΙ-ΧΙ- ΨΙ-ΩΜΕΓΑ.

ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ, ((A))ΜΑ ΔΕ ((E))Λ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ, ΣΤ(는) ΙΓΜΑ, ΖΗ ΤΑ, Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑ ΠΑΛΑΜ, ΔΑ, ΜΗ ΝΥΞ Η, Ο ΜΙΚΡΟΝ, ΠΥΡΟΣ ΙΓΜΑ ΤΑΦΥ((E))Ψ ΙΛΩΝ, ΦΥ ΨΥΧΗ Ο ΜΕΓΑ.

Αλ = Ο νοητός ήλιος Φα-ος = Το φως Βη = προστακτική του ρήματος βαίνω (βαδίζω, έρχομαι) Τα = Δοτική άρθρου δωρικού τύπου τη, εις την Γα = Γη (δωρικός τύπος) Αμα = (επιρρ.) συγχρόνως Έλ = ο ορατός Ήλιος, ο Ερχόμενος Έψ = ρήμα έψομαι, εψ-ημένος, ψημένος Ιλών = Ιλύς (ουσιαστικό), λάσπη, πηλός Στη = προστακτική ρήματος ίστημι Ίγμα = καταστάλαγμα, απόσταγμα Ζή = προστακτική ρήματος ζω Η = υποτακτική ρήματος ειμί, είμαι Θη = προστακτική ρήματος θέτω Ιώτα = τα ίωγα, τα Εγώ Παλάν = Ρήμα πάλλω (δονούμαι, περιστρέφομαι) επίθετο παλλάς- πάλλουσι,περιστρεφόμενη (πρβλ: Παλλας Αθηνά) Δά = άλλος τύπος της Γα, Γης (πρβλ: Δαμήτηρ, Δημήτηρ, Δήμητρα=Μητέρα γη) Νύξ = νύκτα Ο = το οποί ο, 그 Φυ(는) = ευκτική ρήματος φύω (φυτρώνω, αναπτύσσομαι)

ΑΛ, ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΕΛΑ ΣΤΗ ΓΗ! ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΛ ΡΙΞΕ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΟΥΣΤΗΝ ΙΛΥ ΠΟΥ ΨΗΝΕΤΑΙ.ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΓΩ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ, ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ. ΑΣ ΜΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ Η ΝΥΚΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕΙ ΝΑ ΤΑΦΗ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΡΑΖΟΥΣΑ ΙΛΥ, ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Η ΨΥΧΗ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ, ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ!

Ή ανάλυση τών σχημάτων καί τής μορφής τών γραμμάτων τού Ελληνικού αλφαβήτου πού μέ παραστατικότητα καί εικονιστική ακρίβεια περιγράφουν ώς προφορά καί συμβολισμοί τήν Ελληνική ρίζα καί τίς λέξεις ή αντικείμενα ή έννοιες πού εκπροσωπούν, οδηγεί στήν συσχέτιση τών συμβόλων μέ τά Ελληνικά γλωσσικά στοιχεία. Τό γεγονός αυτό εντάσσει αφ’εαυτό τά γράμματα τής Ελληνικής στό γλωσσικό σύστημα τής Ελληνικής καί αποδεικνύει ότι τά γράμματα μόνον τήν Ελληνική γλώσσα καί τίς σημασίες της εκφράζουν. Ή μεγαλοφυής αυτή ανακάλυψη τήν οποία δυστυχώς ή επιστήμη αγνοή, μολονότι αποτελεί συνέχεια καί ολοκλήρωση τής λησμονημένης Πλατωνικής προσεγγίσεως τού προβλήματος τής γλώσσης (Κρατύλος). Διαλύει οριστικά τήν θεωρία ότι ή Ελληνική γλώσσα προήλθε από άλλη, δεδομένου ότι αποδεικνύεται ώς ή μόνη μή συμβατική γλώσσα, ή μόνη δηλαδή πού παρουσιάζει αιτιώδη σχέση μεταξύ τού σημαίνοντος και τού σημαινομένου. Στήν «φοινικική» τό Ελληνικό Α σημαίνει βόδι καί λεγόταν άλεφ μέ φωνητική αξία σίγμα. Τό Β σημαίνει καλύβα καί λεγόταν μπέθ, τό Γ σημαίνει καμήλα καί λεγόταν γκιμέλ. Καμία σχέση λοιπόν μέ ήχο, εικόνα καί σχήμα μεταξύ τού συμαίνοντος καί συμαινομένου.

Ό Δαμιανός Στρουμπούλης, στήν μελέτη τού ( 출생과 그리스 성경의 해석, 아테네 1987) 그녀는 기능을 씁니다 : "어린이는 그리스인들이 페니키아에서 편지를 쓰고 빌린 것을 배운다. 어떻게 그리스 사람들은 이렇게 표현했다, 독창적 인, iconolaters, 재치가 풍부한, 이 대출의 도면을 말한 음성을 캡처 할 수 있습니다, 자신의 정신 세계에 외국, "자신의 사건 물론 완전히 기계. Ελληνικές διάλεκτοι : (a)) την ιωνικήαττική (b)) την αρκαδοκυπριακή (c)) την αιολική (d)) τη δωρική Η ιωνικήαττική διάλεκτος χωρίστηκε αργότερα στην καθαρά ιωνική και στην καθαρά αττική διάλεκτο.Της τελευταίας αυτής εξέλιξη είναι η «κοινή», που μιλήθηκε σε όλο τον ελληνιστικό κόσμο. Νεοελληνικές : (a)) η ποντιακή (b)) η καππαδοκική (c)) η τσακώνικη (d)) η κατωιταλική.

Εκτός από τις διαλέκτους αυτές, ολόκληρη η Ελλάδα περιλαμβάνει πάμπολλες τοπικές παραλλαγές της κοινής νεοελληνικής γλώσσας, τα ιδιώματα ή γλωσσήματα. Αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ώστε να γίνεται πολύ δύσκολη η συνεννόηση, όπως συμβαίνει με τις διαλέκτους. Τα ιδιώματα αυτά χωρίζονται σε βόρεια και νότια, με μια νοητή διαχωριστική γραμμή που συμπίπτει με τον 38ο παράλληλο και περνάει από τον Κορινθιακό κόλπο, από τα σύνορα Αττικής και Βοιωτίας, από τη μέση της Εύβοιας, συνεχίζεται στο Αιγαίο και καταλήγει στα βόρεια της Σμύρνης στη Μ. 아시아, σύμφωνα με το χωρισμό του γλωσσολόγου Γ. Χατζηδάκη.Τα βόρεια διαφέρουν από τα νότια ιδιώματα σε μερικά χαρακτηριστικά φωνητικά γνωρίσματα. Γενικά, τα βόρεια διακρίνονται για τους φωνητικούς νεωτερισμούς τους, ενώ τα νότια είναι πιο συντηρητικά και περιλαμβάνουν επίσης πολλές αρχαίες λέξεις. Όπως όμως στις διαλέκτους έτσι και στα ιδιώματα ο διαχωρισμός δεν είναι πάντοτε σταθερός, εξαιτίας διάφορων κοινωνικών αλλαγών. Στη σύγχρονη εποχή συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για τα περισσότερα ιδιώματα ο όρος «διάλεκτος». 그래서, ακούμε να γίνεται λόγος για την κυπριακή διάλεκτο, για την κρητική ή τη μακεδονική διάλεκτο.Όλες οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα της νεοελληνικής γλώσσας προέρχονται από την κοινή των ελληνιστικών χρόνων. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η τσακώνικη, που κατάγεται από την αρχαία δωρική διάλεκτο. Ο χωρισμός του γραπτού λόγου σε μέρη με την τοποθέτηση ορισμένων συμβόλων.Τα σύμβολα αυτά λέγονται σημεία της στίξης και είναι τα εξής : (a)) Η τελεία (.). Χρησιμεύει για να σημειώσουμε το τέλος μιας περιόδου, που περικλείει ένα τέλειο νόημα και ανταποκρίνεται σε σταμάτημα της φωνής. Η τελεία δεν μπαίνει σε τίτλους βιβλίων, σε επιγραφές και σε επικεφαλίδες. (b)) Η άνω τελεία (·). Χρησιμεύει για να σημειώσουμε μικρότερη διακοπή από ό,τι με την τελεία και μεγαλύτερη απ’ ό,τι με το κόμμα. (c)) Το κόμμα (,). Χρησιμεύει για να κάνουμε ένα μικρό σταμάτημα στο εσωτερικό μιας περιόδου ή για να δώσουμε την ευκαιρία αναπνοής σε μια μεγάλη φράση. Χρησιμοποιείται συχνά στο γραπτό λόγο. (d)) Το ερωτηματικό (;). Σημειώνεται στο τέλος μιας ερωτηματικής φράσης ή μέσα σε παρένθεση με μια πρόταση για να δηλώσει ειρωνεία ή αμφιβολία. Δε βάζουμε ερωτηματικό στο τέλος της πλάγιας ερωτηματικής πρότασης. (e)) Το θαυμαστικό (!). Σημειώνεται έπειτα από φράσεις που δηλώνουν θαυμασμό, χαρά, λύπη, ελπίδα, φόβο κτλ. Όταν η επιφωνηματική φράση αρχίζει με το επιφώνημα, τότε μετά το επιφώνημα μπαίνει κόμμα και το θαυμαστικό στο τέλος της φράσης. Όταν το θαυμαστικό βρίσκεται μέσα σε παρένθεση, δηλώνει απορία ή αμφιβολία. (f)) Η διπλή τελεία (:). Χρησιμεύει για να δείξει σχέση ανάμεσα στα επόμενα και στα προηγούμενα. Σημειώνεται εμπρός από λόγια που αναφέρονται κατά λέξη και κλείνονται σε εισαγωγικά, εμπρός από μια επεξήγηση και έπειτα από πρόταση που αναφέρει γνωμικό ή παροιμία. (g)) Η παρένθεση (()). Χρησιμεύει για να κλείσει λέξη ή φράση που επεξηγεί ή συμπληρώνει τα λεγόμενα. 는) Τα αποσιωπητικά (…). Σημειώνονται για να δείξουν ότι αποσιωπάται κάτι από δισταγμό ή φόβο ή γιατί κρίνεται περιττό να μπει και κάποτε όχι για να αποσιωπηθεί κάτι, αλλά για να τονιστεί περισσότερο εκείνο που ακολουθεί. (I)) Η παύλα (–). Είναι μεγαλύτερη από το ενωτικό και σημειώνεται σε αντικατάσταση παρένθεσης ή κομμάτων ή για να δείξει την αλλαγή του προσώπου που μιλά. ι) Τα εισαγωγικά («»). Χρησιμοποιούνται για να κλείσουμε τα λόγια ενός προσώπου, αν τα παραθέτουμε έτσι ακριβώς όπως τα είπε, για να ξεχωρίσουμε διάφορες φράσεις που δεν είναι συνηθισμένες στην κοινή γλώσσα ή ακόμα για να χωρίσουν τα λόγια των προσώπων σε ένα διάλογο, οπότε αντικαθιστούν την παύλα. Εισαγωγικά σημειώνουμε επίσης για να κλείσουμε τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, πλοίων κ.ά., εκτός αν οι τίτλοι αυτοί τυπώνονται με διαφορετικά στοιχεία από αυτά του υπόλοιπου κειμένου. Η τελεία, το κόμμα και η άνω τελεία σημειώνονται έξω από τα εισαγωγικά, ενώ το θαυμαστικό και το ερωτηματικό μέσα σε αυτά, αλλά μόνο όταν ανήκουν στο κείμενο που βρίσκεται μέσα στα εισαγωγικά. Ή επιστήμη εσφυρηλατήθηκε διά τών Ελληνικών καί ή γραμματική μας είναι Ελληνική εφεύρεση. Τά λογοτεχνικά μας έργα είναι Ελληνικάκαί όλες σχεδόν οί λέξεις είναι Ελληνικές». Ή Αγγλική γλώσσα μέ διάταγμα τού Ερρίκου Ε΄1422, περιέχει μόνο 27000αμιγείς Ελληνικές λέξεις καί 234000 πού έχουν πρώτο ή δεύτερο συνθετικό Ελληνική λέξη. Βάση τής Nomenclator Zoologicus ή ονοματολογία στήν ζωολογία έως τό 1994, είχε ανακαλύψει 337.789 γένη ζώων, έκ τών οποίων τά 196000 ονόματα ήταν αμιγώς Ελληνικά. Στήν ιατρική βάσει τού λεξικού Dorland1994 τό 68%, στήν βοτανολογία τό 60% βάσει τού λεξικού Δ.Καβαδία καί στήν επιστημονική καί τεχνική ορολογία τό 45% βάσει Mc Graw-Hill λεξικού, είναι λέξεις αμιγώς Ελληνικές.

Ποία Αγγλική « Γλώσσα » ; • An – έν, ένας • Master – magister μάστρος καί μέγιστος • Art – Άρτιος • Scope – σκοπιά, σκοπεύω • Any – Ένιος • Hand – Χανδάνω, περιέχω • Dataδοτός, δεδομένος έκ τού δόω • Glossary – gloss, glossa, γλώσσα • Absolute – ab(에스)lute Απόλυτο • Reality – Res (λατ) ρέζω, πράττω • Existence, Exist – Εξ+ίστημ, εξίστημι • Shake – Σείω • Plan – Πλάνος • Professor, Profess – Πρό + Φημί • Mode – Τρόπος, μήδος = σχέδιον • Mix – Μίσγω, ανακατεύω • Option – Οπτεύω • Complex – Συμπλέκω • Differ – Διαφέρω • Dance – Δίνησις, δυνεύω • Arms – Άρμενον, όπλο, εξοπλισμός • Imitate – Μιμήτωρ, μίμος • Memory – Μέρμηρα, μερμηρίζω = φροντίζω • Dictate – Δείκνυμι • Absent – Άπειμι, απέχω • Mortal – Μόρος = Θάνατος • Confess – ΣυνΦάσκω = Μαρτυρώ • Genesis – Γένεσις • Melancholy – Μελαγχολία • Opportunity, Ob + Porto – Επι + πόρω, Περνάω, διαπερνώ δηάδή Πειραιάς καί Πειρατής = Pirate. Ό Πειραιάς στήν αρχαία Αθηναϊκή γή, τό Αλίπεδον ήταν νησίδα. Ό Διάπλους προκειμένου νά φθάσει κάποιος στό νησί όνομάσθη Πέραμα, Πέρασμα. Ακόμα καί σήμερα υπάρχει ή περιοχή Πέραμα γιά νά πάς στήν Σαλαμίνα. Στά Λατινικά κατέληξε Portus από όπου καί οί λέξεις Port = μεταφέρω καί Puerto = Λιμάνι. Έτσι ό Πειραιάς έγινε ό Νονός όλων τών λιμένων τού κόσμου (Στράβων Γεωγραφικά Α΄,C59- «Έλλην Λόγος»Άννα Τζιροπούλου Ευσταθείου)

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ : Ενά γλωσσικό μόρφωμα, δέν έχει γένη, δέν έχει καταλήξεις, κλίσεις καί πτώσεις. Διακατέχεται από εμπειρισμόν : Τό Α γράφεται Α λέγεται Έϊ καί προφέρεται Α, ΈΪ , Όου

«..εάν οί Θεοί συνωμίλουν θά εχρησιμοποιούσαν τήν Ελληνικήν γλώσσαν..» ΚΙΚΕΡΩΝ (περί Ρήτορος)

Σήμερα ή Ελληνική γλώσσα υπονομεύεται από δημοτικιστές, αλλά ακόμα καί ό δημοτικιστής Ψυχάρης γράφει:

«γλώσσα καί πατρίδα είναι τό ίδιο. Νά πολεμά κανείς γιά τήν πατρίδα ή γιά τήν εθνική του γλώσσα, ένας είναι ό αγώνας». Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη διαφορά ανάμεσα στη γραπτή γλώσσα των λογίων και τη γλώσσα του λαού, η οποία άρχισε να διαμορφώνεται κατά την ελληνιστική εποχή και κληροδοτήθηκε στη βυζαντινή και στη νέα ελληνική. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν αναγκαίο να γράφονται συγγράμματα στη γλώσσα του λαού, ώστε να γίνονται κατανοητά από τους ολιγογράμματους υπόδουλους Έλληνες. 그래서, λόγιοι όπως οι Ν. Σοφιανός (15ος αι.), Μάξιμος Καλλιπολίτης (16ος-17ος αι.), Φραγκίσκος Σκούφος (17ος αι.), Ηλίας Μηνιάτης (18ος αι.), Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (18ος αι.) και πάρα πολλοί άλλοι έγραφαν στη δημοτική, χωρίς να λείπουν φυσικά και αυτοί που έγραφαν σε αρχαΐζουσα γλώσσα. Στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα οι λόγιοι ήταν διχασμένοι στο γλωσσικό ζήτημα· πολλοί έγραφαν στην αρχαΐζουσα ((A). Γαζής, N. Δούκας, N. Θεοτόκης, P. Κοδρικάς), ενώ άλλοι στη δημοτική ή πολύ κοντά σ’ αυτήν (Ρήγας, (C). Κωνσταντάς, (D). Φιλιππίδης, (D). Καταρτζής, (J). Βηλαράς, (A). Χριστόπουλος, (D). Σολωμός). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Α. Κοραή, ο οποίος πρότεινε μια μέση λύση ανάμεσα στη λόγια και τη δημοτική γλώσσα: η δημοτική να κρατά τους τύπους των λέξεών της αλλά να προσθέτει λόγιες καταλήξεις. Να λέει δηλαδή αντί ψάρι οψάριον, αντί πουλί πουλίον, αντί νοικοκύρης οικοκύριος κ.ο.κ. Η κατάσταση του γλωσσικού ζητήματος παρέμεινε η ίδια και στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. 는 1853 ο Π. Σούτσος κήρυξε την επιστροφή στην αρχαία ελληνική γλώσσα προτείνοντας τη χρήση της αρχαίας γραμματικής, του αρχαίου λεξιλογίου και του αρχαίου συντακτικού. 는 1888 G.. Ψυχάρης, που δίδασκε στο Παρίσι, κυκλοφόρησε το βιβλίο «Το ταξίδι μου», που υπήρξε σταθμός στην πορεία του γλωσσικού ζητήματος. Ο Ψυχάρης κήρυττε ότι η δημοτική έπρεπε να καθιερωθεί ως γραπτή γλώσσα του έθνους. Το κήρυγμα αυτό, παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί να είχε κανείς για τις λύσεις που πρότεινε, πολύ σύντομα άρχισε να καρποφορεί· οι λογοτέχνες άρχισαν σιγά σιγά να γράφουν στη δημώδη γλώσσα, έγιναν προσπάθειες να καθιερωθεί η δημοτική στην εκπαίδευση και σε άλλους τομείς της πνευματικής ζωής. 는 1917 η κυβέρνηση Βενιζέλου καθιέρωσε τη δημοτική στα δημοτικά σχολεία και περιόρισε την καθαρεύουσα στις δύο τελευταίες τάξεις. 는 1941 εκδόθηκε από το κράτος η «Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής», την οποία σύνταξε επιτροπή ειδικών με πρόεδρο και εισηγητή το Μ. Τριανταφυλλίδη. Η επιτροπή καθιέρωσε τα γραμματικά στοιχεία και το λεξιλογικό θησαυρό της προφορικής παράδοσης και προσάρμοσε τις λέξεις στη δημοτική. Μετά από παλινδρομήσεις που σχετίζονται άμεσα με τις κάθε φορά πολιτικές εξελίξεις, η δημοτική έγινε η επίσημη γλώσσα του κράτους το 1975 και από το 1976 άρχισε η σταδιακή μεταγλώττιση των σχολικών βιβλίων.

Τη χαριστική βολή στήν Ελληνική γλώσα έδωσε ό Ράλης, όπου μέ διάταγμα κατήργησαν τήν Ελληνική γλώσσα, αναγκάζοντας μας νά αποστηθίσουμε άχρηστους γραμματικούς κανόνες καί νά ομιλούμε μία βάρβαρη γλώσσα. Δεχθήκαμε τό είμαστε καί όχι τό είμεθα, τό εύηχο καί εξακολουθητικό -θ- αντικαταστάθηκε από τό στιγμιαίο -τ- καί ό Πλάτων έγινε Πλάτωνας, τού Σοφοκλέους έγινε τού Σοφοκλή κ.ο.κ. Τό επιχείρημα ότι πρέπει νά μιλάμε τήν γλώσσα τού λαού είναι ή μεγαλύτερη απάτη. Αφού πρώτα ό λαός διά τής «βίας» έμεινε αγράμματος, αναλφάβητος καί απαίδευτος, πώς τώρα τού λέμε νά διαλέξη τήν γλώσσα του. Οί χριστιανοί βαπτίζουν τά παιδιά χωρίς νά τά ερωτήσουν, διότι εκείνα λόγω τής ηλικίας, δέν μπορούν νά καταλάβουν τό καλό των. Οί γιατροί εμβολιάζουν τά παιδιά χωρίς νά τά ρωτήσουν, διότι πάλι αυτά δέν καταλαβαίνουν πόσο καλό τούς κάνει τό εμβόλιο. Οί Έλληνες όμως πώς νά επιλέξουν τήν γλώσσα πού θά ομιλήσουν όταν δέν έχουν γνωρίσει άλλη. Καί πώς είναι δυνατόν νά ομιλούν άλλη γλώσσα μετά από τόσους πολέμους, πείνα, καί εξαθλίωση πού γνώρισαν τόν τελευταίο αιώνα. Ανάγκαστηκαν λοιπόν νά μείνουν αγράμματοι καί απαίδευτοι επειδή δέν είχαν επιλογή. Αυτήν τήν γλώσσα τήν έμαθαν λόγο ανωτέρας βίας καί αυτήν έδωσαν στά παιδιά των. Αντί όμως οί πολιτικοί νά επαναφέρουν τήν σωστή γλώσσα, καί νά επιμείνουν νά τήν μάθη ό λαός, σάν τό βάπτισμα καί τό εμβόλιο, υιοθέτησαν αυτήν τήν κατανάγκη γλώσσα πού χρησιμοποιούσε ένα μέρος τού λαού. Νομιμοποιούν δηλαδή ένα προϊόν πού προήλθε από έγκλημα. Οί Ισπανοί απείλησαν μέ αποχώρηση από τήν Ε.Ε. άν γιά λόγους απλοποιήσεως καταργηθή ή περισπωμένη από τήν λέξι ΕSPANIA καί ενίκησαν. Ή Ισπανική όμως γλώσσα έχει ιστορία μερικούς αιώνες, καί όχι 9000 χρόνια τουλάχιστον.

Ή γλώσσα έγινε μονοτονική καί μαζί της ή παιδεία καί ή πνευματική πρόοδος. Όποιος υπονομεύει τήν γλώσσα, υπονομεύει καί τά πνευματικά θεμέλεια τής Ελλάδος. Ό μεγάλος Γκαίτε είπε: «Άκουσα τό ευαγγέλιο στόν άγιο Πέτρο σέ όλες τίς γλώσσες. Ή Ελληνική αντήχισε σάν άστρο πού εμφανίζεται μέσα στήν νύχτα». Πώς όμως ομιλούσαν οί πρόγονοί μας : ή Ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα μουσική. Ή φωνή ανεβοκατέβαινε κυριολεκτικά τήν μουσική κλίμακα. Όταν οί Ρωμαίοι πολίτες πρωτο άκουσαν στήν Ρώμη τά Ελληνικά αρθρώμενα από Έλληνες ρήτορες, συνέρρεαν νά αποθαυμάσουν τούς ανθρώπους πού ελάλουν ώς αηδόνες. Ή Ελληνική γλώσσα υπερείχε ώς πρός τήν αρμονία καί μελωδία επειδή ακριβώς είχε τά φωνήεντα καί τά σύμφωνά της αρμονικά διαρρυθμισμένα είς μελίφθογγον κράσιν ώστε νά δίδουν πάντοτε εύηχο μουσικό σύνολο. Τά τραχέα μετά τών λείων, τά σκληρά μετά τών μαλακών, τά κακόφωνα μετά τών ευφώνων, τά δυσέκφορα μετά τών ευπροφόρων. Κατά τόν Διονύσιο Αλικαρνασσέα : «διότι καί μέλος έχουσιν αί λέξεις καί ρυθμόν καί μεταβολήν..ώστε ή ακοή νά τέρπεται.». Οί Έλληνες λαός ερασίμολπος συνέθεσε τήν γλώσσα του όπως ακριβώς καί τά απείρου κάλλους άσματά του, αποσκοπώντας είς τό λογώδες μέλος, δηλαδή τήν μουσική τού λόγου. Ό Πλάτων απαιτούσε τόν ρυθμό καί τήν μελωδίαν «..ώσπερ όψον επί τόν λόγον, τόν δέ λόγον μουσική γραμμάτων…»( Πολιτεία 549-Β). Ό Δημόκρητος είχε αφιερώσει ολόκληρη πραγματεία «περί ευφώνων καί δυσφώνων γραμμάτων», ενώ ό Αριστοφάνης ομιλεί διά τής αρμονίας «ήν οί πατέρες παρέδωκαν». Ό Πτολεμαίος στό έργο του μουσικά γράφει: «τρία τά ρυθμιζόμενα : μέλος, κίνησις σωματική καί λέξις». Ό Πυθαγόρας προτιμούσε τήν Δωρικήν διάλεκτον διά τόν ιδιάζοντα αρμονικόν της ήχο καί αυτό τό απέδιδε στήν αρχαιότητά της. Τόσον ό Αρχίλοχος όσο καί ό Βακχυλίδης καί ό Αριστόξενος συνοψίζουν: «οί Έλληνες διά τού λόγου τραγουδούσαν καί διά τού τραγουδιού μιλούσαν». Τό ίδιο καί ό αυστηρός Κικέρων παρατηρεί στό βιβλίο του Περί Ρήτορος: «οί Έλληνες λίγο έλειπε νά κάνουν στίχους καί τόν πεζό λόγο, τόσο πολύ τούς άρεσε ό αρμονικός ήχος». Ό Επτανήσιος ευπατρίδης Διον. Ρώμας κατελήγοντας σέ ένα μελαγχολικό συμπέρασμα λέγει: «τέτοια γλώσσα καμωμένη νά ομιλιέται από Θεούς εκακόπαθε στό στόμα τών ανθρώπων». Αυτόν λοιπόν τόν φυσικό καί γνήσιο κυματισμό εφιλοδόξησε νά αποκαταστήση μέ λίγο πολύ γνωστές επινοήσεις ό Ολλανδός φιλόλογος Έρασμος, ό οποίος εγεννήθη στό Ρόττερνταμ τό 1466 καί πέθανε στήν Ελβετία 70 χρόνια μετά. Τό ήτα τό προφέρει ώς έψιλον μακρό, τά β,(c),(d), τά θέλει σκληρά καί κοφτά όπως τά λατινικά b,d,지, τό ζ ώς zd καί τό θήτα τό ορίζει ώς ταύ δασύ. Επίσης τό φ τό δασύνει μέ τήν προσθήκη τού (는) κάνοντάς τό κάτι σάν πφ, ενώ τό (χ) τό μεταφράζει ώς ασθενές κάππα. Ή δασεία μας πού προφέρεται ώς παχεία πνοή, θυμίζει τό (χ) καί ακούγεται ακόμα καί στά σύνθετα. Έχοντας διαλύσει τό ου σέ ο-ου, αφήνει τήν γλώσσα μας χωρίς ου καί μεταχειρίζεται τό ύψιλον ώς ου. Ή κακοποίηση αυτή τού Έρασμου δέν είναι τυχαία. Άν κάποιος διαβάσει ένα αρχαίο κείμενο μέ τήν ερασμιακή καί κατόπιν μέ τήν νεοελληνική, φαίνεται ωσάν νά μήν υπάρχει καμμία συγγένεια μεταξύ τής αρχαίας καί τής νεοελληνικής. Αυτό δέν είναι τυχαίο, αλλά δικαιολογεί διώξεις, αρπαγές καί αδικίες πρός τόν ελληνισμό πού ξεκινούν από τήν εποχή τών σταυροφόρων έως σήμερα. Καμία συμπάθεια πρός τού Νεοέλληνες, αφού πρέπει νά μήν είναι απόγονοι τών αρχαίων Ελλήνων. Σήμερα έχουν καταφέρει οί Έλληνες νά ομιλούν τήν Ελληνική κατα τρόπο εγκληματικό. Τόσο πού ό Ισαάκ Βόσσιους στό De viribus rhytmi γράφει πώς οί τόνοι στά Ελληνικά δέν έχουν καμμία σχέσι μέ τήν πραγματική εκφώνησι. Συνεπώς οί Νεοέλληνες πρός τόν τονισμό δέν έχουν σχέσι μέ τά αρχαία Ελληνικά, πού πλέον μόνο οί Ευρωπαίοι γνωρίζουν. Γιαυτό ακριβώς τόν λόγο μετά τόν Έρασμο, ήρθαν άλλοι Ολλανδοί, πού θέλησαν νά διορθώσουν καί τούς τόνους μας. Πράγμα όχι πάλι ευρύτερα γνωστό. Ό Ισαάκ Βόσσιους ισχυρίζεται πώς τά Ελληνικά πρέπει νά τονίζονται όπως τά λατινικά. Αυτός ό νέος σοφός φαίνεται πώς ξέχασε τόν Διονύσιο Θράκα καί τήν εργασία του «Τέχνη Γραμματική» πού εχάρισε στόν κόσμο μαζι μέ τό όνομά του καί τήν επιστήμη τής γραμματικής: «τόνος εστίν απήχησις φωνής εναρμονίου ή κατά ανάτασιν έν τή οξεία ή κατά ομαλισμόν έν τή βαρεία ή κατά περίκλασιν έν τή περισπωμένη». Ό Πορφύριος επίσης λέγει: «τόνος εστίν επίτασις ή ένεσις ή μεσότης συλλαβών ευφωνίαν έχουσα». Ό Ισσαάκ αγνόησε καί τόν Ηρωδιανό στό έργο: «Καθολική Προσωδία»,καθώς καί όλους τούς Αλεξανδρινούς λογίους, οί οποίοι γνωρίζοντες καί κατέχοντες τόν αληθινό κυματισμό τής Ελληνικής, ώρισαν τούς κανόνες τονισμού. Καί όμως,οί ανεκδιήγητες θεωρίες περί λατινικού τονισμού τής Ελληνικής γλώσσης υιοθετήθηκαν γύρω στό 1700 μέ συνέπεια τόσο στήν Ολλανδία όσο καί στήν Αγγλία νά αρχίσουν νά τυπώνωνται τά Ελληνικά κείμενα χωρίς τόνους. Οί τόνοι επανήλθαν 100 χρόνια αργότερα όταν ό Άγγλος Πάρσον απέδειξε ότι ό λατινίζων τονισμός δέν ταιριάζει στήν Ελληνική γλώσσα.

Γενικότερα οί Ελληνικές λέξεις προφερόμενες ερασμιακά παρουσιάζουν ακατανόητα σχήματα ώστε ένας αληθινός γνώστης τής Ελληνικής, εύκολα αντιλαμβάνεται τού λόγου τό αληθές: τό ευδοκιμείν γίνεται ε-ου-ντο-κι-μέ-ιν, τό έποικοι μεταφράζεται σέ έ-πο-ι-κο-ι, τό καιροί σέ κα-ι-ρό-ι κ.ο.κ. ό Γιόχαν Ρόϋχλιν, ό μεγαλύτερος Γερμανός φιλόλογος τής Αναγεννήσεως εργάσθηκε απηλλαγμένος από προκαταλήψεις καί φανατισμούς γιά νά καταλήξη στό συμπέρασμα ότι: ορθή προφορά είναι μόνον αυτή πού διατηρήθηκε στά χείλη τών Ελλήνων καί όχι εκείνη πού κατασκευάσθηκε βάσει υποθέσεων. Ό Άγγλος Επίσκοπος Στέφανος Βιντονιένσις απηγόρευσε τήν ερασμιακή απειλώντας μέ αφορισμό όποιον θά τήν δίδασκε. Τήν Ερασμιακή τήν απεκήρυξαν Ό Γάλλος Ελληνιστής Ντ’Αρτώ, ή Ιταλική εγκυκλοπαίδεια ΤREKANI, ή Γαλλική καί Ουγγρική Ακαδημία, καθώς καί άλλοι Ελληνιστές, ακόμα καί οί Ρώσοι, αλλά μόλις τόν 19ον αιώνα. Τό 1892 ό Ολλανδός Mueller σέ ομιλία του, λέγει πώς ό Ερασμιακή προφορά είναι γελοία. Γιά τήν αντικατάστασι μάλιστα αυτής τής προφοράς ίδρυσε στήν Ολλανδία φιλελληνικό συλλόγο κατά τής Ερασμιακής. Ό Ζάκ Λακαρριέρ λέγει: Ξέρω ότι σ’αυτόν τόν τομέα, τά λύκεια καί πανεπιστήμια επιμένουν νά διδάσκουν αυτήν τήν γελοία προφορά πού λέγεται ερασμιακή, πού κακομεταχειρίζεται, παραμορφώνει, κολοβώνει καί σχίζει τούς γλυκούς σάν τού αυλού ήχους τής αρχαίας Ελληνικής. ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ : τό Αλφάβητον είναι Ελληνικό καί ημείς πού κατοικούμε είς τήν χώρα αυτήν, ανέκαθεν εσμέν Έλληνες από τότε πού εμφανίσθη ό άνθρωπος επί τής γής. Πρέπει δέ νά υπερασπιζόμεθα τήν Ελληνική θεία γλώσσα, όπως καί τήν πατρίδα. Όλο τό πολιτιστικό οικοδόμημα τής Ευρώπης είναι κατά βάσι παιδί τού Ελληνικού κόσμου. Οί αέναοι Έλληνες ταξιδευτές Πελασγοί, Αιολείς, Αχαιοί, Μινωίτες, Μινύες, διέσχιζαν τήν Γηραιά Ήπειρο αξιοποιώντας κάθε θαλάσσια οδό. Εκείνοι όμως πού δέν βλέπουν τά στοιχεία καί τήν αλήθεια, επιμένουν στίς ινδοευρωπαϊκές θεωρίες εξυπηρετώντας πολιτικές καί οικονομικές σκοπιμότητες. Αυτή ή προσπάθεια ασυνέχειας τής Ελληνικής ιστορίας, δέν είναι τυχαία. Δυστυχώς αυτή ή ασυνέχεια σήμερα γίνεται προϊόν εκμεταλλεύσεως από τά όμορα κράτη τής Ελλάδος (καί τά κρατίδια, Σκόπια). Καταρχάς όποιος Έλληνας υιοθετεί αυτές τίς θεωρίες περί Φοινίκων, ινδοευρωπαίων κτλ, μειώνει τά Ελληνικά ιστορικά δικαιώματα σέ αυτήν τήν Γή. Οί θερμοί θιασώτες αυτών τών θεωριών, πού βρίσκουν σύμφωνους καί διαφόρους επιφανείς Έλληνες επιστήμονες, είναι οί βόρειοι καί ανατολικοί γείτονές μας. Αυτές οί θεωρίες προκάλεσαν τούς υπανθρώπους (Σκοπιανικά συνονθυλεύματα) νά θεωρούνται Μακεδόνες, τούς άλλους υπανθρώπους (Αλβανοί) νά θεωρούνται Ιλλυριοί, καί τούς άλλους υπανθρώπους (Βούλγαροι) νά θεωρούνται Θράκες. Άν δηλαδή καί οί ανατολικοί υπάνθρωποι αναπτύξουν τίς ίδιες δημόσιες σχέσεις μέ τούς προηγούμενους, τότε δέν αποκλείεται νά γίνουν καί αυτοί απόγονοι τών Τρωών. Βέβαια αυτό δέν πρόκειται νά αργήση, αφού εδώ καί χρόνια μιλούν στήν Τουρκία γιά «προτούρκους», ενώ ή αναισχυντία των έχει φθάσει στό σημείο νά θεωρούν τούς Χετταίους προγόνους των, κατοχυρώνοντας έτσι τά ιστορικά των δικαιώματα στήν γή τής Μικράς Ασίας. Οί θεωρίες λοιπόν αυτές τών Ινδοευρωπαίων καί Φοινίκων, καθίστανται επικίνδυνες γιά τόν Ελληνισμό καί τήν χώρα αυτή. Ή μάχη πού διαδραματίζεται τους τελευταίους 2 세기, πέρα από τούς υλικούς πολέμους, είναι πολιτιστική

마스터 lista.blogspot.gr